Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Státní rigorózní zkouška v oboru Němčina pro překladatelskou praxi

 1. Požadavky na rigorózní práci
  • práce není totožná s diplomovou prací, může ale hlouběji rozpracovávat téma diplomové práce
  • rozsah práce je minimálně 90 stran
  • práce je psána v německém jazyce
  • teoretická část dokládá orientaci v odborné literatuře zabývající se danou problematikou
  • práce přináší samostatnou analýzu zkoumané problematiky
  • po formální stránce práce splňuje požadavky academic writing
 2. Části rigorózní zkoušky
  • obhajoba rigorózní práce
  • zkouška z filozofie: uchazeč prokáže znalost filozofických témat významných pro filologii
  • německý jazyk: uchazeč prokáže orientaci v teorii a praxi překladu a v srovnávací lingvistice (viz okruhy k SRZ)
 3. Okruhy a literatura k SRZ

  Okruhy k teorii a praxi překladu:

  1. Translatologie její disciplíny
  2. Dějiny teoretického myšlení o překladu a tlumočení
  3. Funkční styly (textové druhy) a překlad
  4. Strukturalismus a jeho význam pro translatologii (Mathesius, Mukařovský, Jakobson)
  5. Československá translatologická škola (Jiří Levý a Anton Popovič)
  6. Německá translatologie I. (Werner Koller a jeho teorie ekvivalence)
  7. Německá translatologie II. (teorie skoposu)
  8. Funkční překlad a tzv. Translatorisches Handeln v teorii a praxi
  9. Kritika překladu a její základní pozice v teorii a praxi se zřetelem na německou jazykovou oblast

  Okruhy z oblasti česko-německé srovnávací lingvistiky

  1. Úvod do problematiky, objasnění pojmů kontrastive Linguistik, Sprachkontakt, Interferenz, Transfer; dosavadní výsledky české jazykovědy v oblasti srovnávací lingvistiky (viz http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/biblio)
  2. Česko-německý jazykový kontakt
  3. Česko-německá jazyková konfrontace: fonetická rovina
  4. Česko-německá jazyková konfrontace: morfologická rovina
  5. Česko-německé jazykové srovnání: syntaktická rovina
  6. Negace v němčině a češtině
  7. Česko-německé jazykové srovnání: slovotvorba
  8. Česko-německé jazykové srovnání: lexikální rovina (frazeologie, anglicizmy)
  9. Současné variety němčiny a češtiny a jejich užití
  10. Česko-německé srovnání: pragmatická rovina

Základní literatura:

1. okruh

 • FLEISCHER, W. – BARZ, I. (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen.
 • GROMOVÁ, E. – HRDLIČKA, M. – VILÍMEK, V. (2010): Antologie teorie odborného překladu. Ostrava.
 • HRALA, M. (2002): Kapitoly z dějin českého překladu. Praha.
 • LEVÝ, J. (1998): Umění překladu. Praha.
 • POPOVIČ, A. (1975): Umění překladu. Bratislava.
 • SCHIPPAN, T. (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache Tübingen.
 • SOWINSKI, B. (1999): Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen Stuttgart.
 • SNELL-HORNBY, M. a kol. (2006): Handbuch Translation. Tübingen.
 • ŠTÍCHA, F. (2006): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha.

2. okruh

 • EICHLER, Ernst / FILIPEC, Josef / HAVRÁNEK, Bohuslav / RÚŽIČKA, Rudolf (eds.) (1976): Beiträge zur konfrontierenden Sprachwissenschaft. Halle/Saale.
 • GESTER, Silke (2001): Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000. (Freiberger Beiträge zum Einfluss der angloamerikanischen Sprache und Kultur auf Europa, Bd. 7). Frankfurt am Main u.a.
 • NEKULA, Marek (1996): System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. Niemeyer (=Linguistische Arbeiten, Band 355), Tübingen.
 • NEKULA, Marek. (2003): System und Funktionen der Diminutive. Kontrastiver Vergleich des Deutschen und Tschechischen. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2003, NF 11, s. 139-183.
 • NEKVAPIL, Jiří (1996): Tschechien. In: Hans Goebl/Peter H. Nelde/Zdeněk Starý/Wolfgang Wölck (ed.): Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Halbbd. 1. Berlin /New York, s. 1641-1649.
 • POVEJŠIL, Jaromír (1996): Tschechisch-Deutsch. In: Hans Goebl/Peter H. Nelde/Zdeněk Starý/Wolfgang Wölck (ed.): Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Halbbd. 1. Berlin /New York, s. 1656-1662.
 • RINAS, Karsten (2003): Vorsicht – Fehler! Odstraňujeme nejčastější „české“ chyby v němčině. Plzeň.
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena (1997): Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha. http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/biblio
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena (1987): Zur Wortbildung in konfrontativer Sicht. In: geländer, Bd. 7, S. 19–27.
 • ŠTÍCHA, František (2003): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha.
 • VAŇKOVÁ, Lenka (2004): Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Vergangenheit und Gegenwart. In: Iwona Bartoszewicz, Marek Halub, Alina Jurasz (eds.): Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. (= Beihefte zum Orbis linguarum, Bd. 26) Wroclaw, s. 261-270.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub