OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Hospodářské a sociální dějiny
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Cílem doktorského studia je vytvořit kompetence pro budoucí vědeckou činnost absolventů na takové profesionální úrovni, která dovoluje samostatné bádání v oboru hospodářských a sociálních dějin.
Dovednosti absolventa zahrnují schopnosti pracovat v odborných vědeckých týmech, samostatně formulovat originální badatelské otázky a navrhovat témata zkoumání, shrnovat výsledky dosavadních bádání a účinně formulovat závěry, vystupovat na odborných fórech a vědecky publikovat. Cílem je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří pomohou zlepšit kvalifikační strukturu vysokoškolských pracovišť a naleznou uplatnění v institucích různého typu.
Profil absolventa:Absolvent získá v průběhu doktorského studia relevantní znalosti hospodářského a sociálního
vývoje v českých zemích v kontextu vývoje evropského a světového. Zvládne základní teoretické a metodické problémy oboru, získá znalosti a osvojí si metody a techniky práce s prameny hospodářských a sociálních dějin. Dále si osvojí znalosti informační infrastruktury oboru a schopnost ji využívat. To by ho mělo disponovat k vědecké tvůrčí práci v oboru.
Erudice získaná specializačním studiem spolu s širším společenskovědním základem, se znalostí specifických metod a technik práce i s jazykovou vybaveností je předpokladem pro uplatnění v širokém spektru vědeckých, školských, kulturních a správních institucí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:11. až 15. září 2017.
Všichni uchazeči obdrží do své e-mailové schránky, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce, ve které bude uveden přesný termín konání.
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub