OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství psychologie pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra psychologie
Anotace oboru:Dvouoborový magisterský studijní obor Učitelství psychologie pro střední školy navazuje na tříleté bakalářské studium jednooborové a dvouoborové psychologie. Studijní obor primárně připravuje studenty k pedagogické praxi na středních školách. V rámci oboru studenti rozvinou a prohloubí poznatky z oblasti psychologické teorie, metodologie a praktických aplikací, seznámí se s aktuálními psychologickými problémy relevantními z didaktického i výchovného hlediska.
Studium učitelství psychologie na FF OU bude možné v kombinaci s dalšími obory nabízenými Filozofickou fakultou OU nebo dalšími obory dostupnými na jiných fakultách OU.
Profil absolventa:Učitelství psychologie pro střední školy poskytuje v kombinaci s druhým aprobačním předmětem úplnou učitelskou kvalifikaci pro odbornou pedagogickou činnost na různých typech středních škol, kde se vyučuje psychologie (zdravotnické, sociální a pedagogické střední školy, gymnázia atd.). Předpokládá se, že absolventi se budou schopni adaptovat i na výuku příbuzných oborů společenskovědního základu typu občanská nauka, základy společenských věd apod., stejně jako budou připraveni působit v kulturních a vzdělávacích institucích mimo školu. Na školách se mohou uplatnit také jako kontaktní pracovníci pro styk s dalšími odborníky, poskytujícími školám psychologický a sociální servis.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná (na PC)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vědomosti odpovídající požadavkům při státní bakalářské zkoušce z psychologie.
Kritéria přijímací zkoušky: Každá správně zodpovězena otázka je bodově ohodnocena (maximální počet 100 bodů). Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:nejsou
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 29. května do 2. června 2017, přesný termín bude sdělen v písemné pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: