OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení španělštiny
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy je koncipováno jako dvouoborové studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné využívat pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Profil absolventa:Magisterský studijní program v oboru Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace na úrovni úplného vysokoškolského vzdělání. Je koncipován také s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Vzhledem k tomu, že umožňuje i získání speciálních znalostí a dovedností, mohou jeho absolventi najít uplatnění v profesích, které vyžadují jazykové kompetence na úrovni C2 - zkušený uživatel, znalosti širších, kulturně-historických souvislostí a lingvoreálií. Absolventi oboru jsou připraveni vykonávat profesi učitele na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, na jazykových školách a vyšších odborných školách, jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly, řídit vyučovací proces nebo se uplatnit v řadě dalších povolání, např. v oblasti cestovního ruchu, v podnikovém managementu českých a zahraničních firem a v různých institucích kulturního zaměření. Mohou pracovat v redakcích časopisů, novin či ve sdělovacích prostředcích, případně pokračovat v doktorském studiu v daném oboru na univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru španělský jazyk nebo v oboru příbuzném.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: