OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Dvouoborový magisterský studijní obor Učitelství německého jazyka a literatury je koncipován jako odborné učitelské studium, které spojuje teoretické učitelské vzdělávání s aplikací znalostí a s rozvíjením dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné vyučovat německému jazyku a literatuře na všech typech středních škol.
Profil absolventa:Absolvent dvouletého magisterského studijního oboru Učitelství německého jazyka pro SŠ dosáhne pokročilého stupně jazykové kompetence ve všeobecné a odborné němčině na úrovni C2 - zkušený uživatel. Bude disponovat dobrou úrovní znalostí z jazykovědy a dějin německé literatury s důrazem na současný vývoj jazyka a trendy v moderní literatuře německy mluvících zemí. Pedagogické-didaktické poznatky bude schopen aplikovat nejen ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i při rozvíjení sociální, komunikativní a reflexivní kompetence. Získá předpoklady pro postgraduální a doktorské studium.

Základní uplatnění: Absolventi magisterského studijního programu v oboru Učitelství německého jazyka pro střední školy mají všechny předpoklady vykonávat profesi učitele na všech typech škol včetně bilingvních gymnázií, na jazykových školách a vyšších odborných školách. Mohou se uplatnit v řadě dalších povolání, např. v oblasti cestovního ruchu, v podnikovém managementu českých a zahraničních firem i v různých institucích kulturního zaměření, jako jsou redakce časopisů, novin či jiná masmédia. Mají také předpoklady pracovat ve státní správě, diplomacii a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: