OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM

Tomáš Krejčík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, PVH
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1974FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
1992FF UJEP Brno, CSc.
2000Karlova univerzita, Doc.
2013Univerzita Komenského, prof.

Praxe

1974 – 1977JME Brno - podnikový archivář
1977 – 1991Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1991 – 1993Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1993 – dosudOU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
2008 – dosudOU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
  • GAČR 404/06/0635
   Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století
  • GAČR 404/08/0259
   Židovská šlechta v českých zemích (spoluřešitel)
  • GAČR: P 405/10/1397
   Regesta z doby Václava IV

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Numismatik
 • Genealogicko-heraldické informace
 • Nobilitas in historia nova
 • Národní komitét historiků
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
 • Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)

Základní výzkumné zaměření:

 • Dějiny šlechty
 • Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
 • Pomocné vědy historické


Všechny publikace

Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Krejčík, T. a Psík, R. Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury. In: Ladislav Nekvapil (ed.). Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 93-107. ISBN 978-80-7395-956-2.
Krejčík, T. Bankéř a matka představená. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 169-176. Nobilitas in Historia moderna VI. ISBN 978-80-7464-730-7.
Krejčík, T. Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert. In: XV. Congresso Internazionale di Numismatica. Taormina. 2015.
Krejčík, T. Erbovní minaitury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna. In: Archivum amicus historic est Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno: Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. s. 267-278. ISBN 978-80-86736-40-2.
Krejčík, T. Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin Archivu města Brna. In: Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2015. s. 267-277. ISBN 978-80-86736-40-2.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 167-177. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Krejčík, T. K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě. In: Peníze v proměnách času X. Nové výsledky v numismatických výzkumech.. Mikulov. 2015.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Krejčík, T. WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 231-243. ISBN 978-80-7464-751-2.
Krejčík, T. Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen: Zwischen Kunst und Ökonomie. In: DieLiechtenstein und die Kunst. Vaduz: Lieschtensteinisch-Tschechische Historikerkommission, 2014. Lieschtensteinisch-Tschechische Historikerkommission, 2014. s. 349-366. ISBN 978-3-906393-72-8.
Krejčík, T. Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy. In: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí Leopolda Johanna Scherschnika. Książnica Cieszyńska, Cieszyn: Książnica Cieszyńska, Cieszyn. 2014.
Krejčík, T. Opavské úvahy o úloze šlechty. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Krejčík, T. Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek. In: Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2014. s. 57-65. ISBN 978-80-86475-10-3.
Krejčík, T. Zur Typologie der Wappenminiaturen.. In: Herold-Jahrbuch. Berlin: Selbstverlag des Herold, 2014. s. 123-148. Neue Folge 19. ISBN 978-3-9804875-8-0.
Krejčík, T. Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.. In: XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Oslo. 2014.
Krejčík, T. Bankéř a matka představená. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Tovačov: Ostravská univerzita. 2013.
Krejčík, T. Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech: Mezi uměním a ekonomikou. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 132, č. Suppl. 5, s. 317-331. ISSN 0323-052X.
Krejčík, T. Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek. In: Napoleonské války. Děčín: Mšstské muzeum. 2013.
Krejčík, T. a Psík, R. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji. In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. s. 205-210.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.
Krejčík, T. Pečeti středověkých českých kapitul. In: Proměny církevní heraldiky. Olomouc. 2013.
Krejčík, T. proměny církevní heraldiky [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2013.
Krejčík, T. Stav a perspektivy studia církevních pečetí (úvodní slovo). In: Proměny církevní sfragistiky. Olomouc. 2013.
Krejčík, T. Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?. In: vide. Opava: Slezsaká univerzita v Opavě. 2013.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Krejčík, T. Erby a nobilitační listiny. In: Lucemburkové česká koruna uprostřed Evropy. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 2012. s. 439-441. ISBN 978-80-7422-093-7.
Krejčík, T. Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou. In: Lichtenštejnové a umění. Brno: Moravská galerie v Brně. 2012.
Krejčík, T. Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii. In: Erbové listiny Patents of arms II. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. 2012.
Krejčík, T. Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu. In: Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. zámek Valtice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny OU , Národoní památkový ústav ÚOP v Brně. 2012.
Krejčík, T. Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu.. Valtice. 2012.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické informace. 2011.
Brňovják, J., Krejčík, T., Fiala, M. a Hrdlička, J. Litterae armorum: Erbovní listiny v Národním archivu v Praze. 1. vyd. Ostrava - Praha: Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Nobilitas in historia moderna IV. 333 s. ISBN 978-80-7368-842-4.
Vorel, P., Zářický, A., Krejčík, T. a Lipovski, R. X. sjezd českých historiků [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Krejčík, T. Der jüdische Adel in Mähren. In: XXIX. International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Stuttgart. 2010.
Krejčík, T. Genealogické a heraldické informace 2009. 2010.
Krejčík, T. Nobilitace duchovenstva v novověku-od osobní kariéry k rodové strategii. In: Pontes ad fontes, církevní dějiny ve světle pomocných věd historických. Brno. 2010.
Krejčík, T. Obrana heraldiky?!. In: Sršatý Prajz Erich Šefčík (1945-2004). Praha: Lidové Noviny, 2010. Lidové Noviny, 2010. s. 163-170. ISBN 978-80-7422-033-3.
Krejčík, T. Peníze v kultuře středověku. Theatrum historiae. 2010, roč. 6, č. 6, s. 179-190. ISSN 1802-2502.
Krejčík, T. Symboilika měst a obcí ve střední Evropě. In: Symbolika měst a obcí ve střední Evropě. Olomouc: KHI,Centrum pro hosp.a soc. dějiny, Zemský archiv Opava. 2010.
Krejčík, T. Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Krejčík, T. K nové české heraldické a sfragistické literatuře 1981-2005. Sborník archivních prací. 2009, roč. 2009, č. LIX, s. 241-307. ISSN 0036-5246.
Krejčík, T. Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 165-182. ISBN 978-80-86488-61-5.
Krejčík, T. Museums, Nobility and Entrepreneurs. In: ZÁŘICKÝ, A. (Ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 132-139. ISBN 978-80-7368-683-3.
Krejčík, T. Státní symbolika. In: Přemyslovci Budování českého státu. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 2009. s. 438-440. ISBN 978-80-7106-352-0.
Krejčík, T. Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918. In: Historica 16. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 244. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 137-150. ISBN 978-80-7368-645-1.
Krejčík, T. Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v 18.-19. století. Několik úvah k problematice. In: Šlechtic podnikatelem-podnikatel šlechticem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 197-205. Nobilitas in historia nova. ISBN 978-80-7368-520-1.
Krejčík, T. a Brňovják, J. Nobilitace ve světle písemných pramenů [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2008.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Nobilitační listiny a nobilitační spisy. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské unicerzity, 2008. s. 64-89. ISBN 978-80-7368-585-0.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Krejčík, T. a Psík, R. Základy heraldiky. 2008.
Krejčík, T. Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století. In: Historia Culturae XIV. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 66-74. ISBN 978-80-7394-068-3.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století. In: Genealogicko-heraldický hlas. Martin: Slovenská národná knižnica, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost, 2007. Slovenská národná knižnica, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost, 2007. s. 39-46. ISSN 1335-0137.
Krejčík, T. Nobilitace žen v habsburské monarchii. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 119-125. ISBN 978-80-7368-283-5.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Poznání nové šlechty. In: Genealogické a heraldické informace 2007. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2007. Moravská genealogická a heraldická společnost, 2007. s. 113-121. ISSN 1335-0137.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Symbolika měst a obcí ve střední Evropě: Proměny komunální heraldiky, sfragistiky a vexilologie v kontextu politického společenského vývoje středoevropského prostoru v období od počátku 19. století do současnosti [Workshop]. Olomouc, ZAO pobočka Olomouc, Česká republika. 2007.
Krejčík, T. Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století. s. 129-136. ISBN 978-80-969332-9-7.
Krejčík, T. Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století. In: Erbové listiny. Venované profesorovi Jozefovi Novákovi. Ed. Milan Šišmiš. s. 132-144. ISBN 80-89023-86-X.
Krejčík, T. Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století. In: Erbové listiny. Venované profesorovi Jozefovi Novákovi. Ed. Milan Šišmiš. s. 132-144. ISBN 80-89023-86-X.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert. In: Szlachta na Ślasku. Władza, kultura, samoreprezentacja. Wroclaw. 2006.
Krejčík, T. Předmluva. In: Řády a vyznamenání habsburské monarchie. Praha: Elka Press, 2006. s. 10-11. Militaria, sv. 21. ISBN 80-902745-9-5.
Brňovják, J. a Krejčík, T. Výzkum nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Nejnovější poznatky z historie českých zemí v období 16.-20. století. Waidhofen an der Thaya. 2006.
Krejčík, T. Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století. In: Symbol a symbolika v právu. Brno: Eurolex Bohemia, 2006. Eurolex Bohemia, 2006. s. 85-90. ISBN 80-86861-13-9.
Krejčík, T. Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského. In: Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky. s. 303-306. ISBN 80-86829-11-1.
Krejčík, T. Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity , 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity , 2005. s. 233-242. ISBN 80-7368-044-0.
Krejčík, T. Česká heraldická zastavení v Římě II. GHI. 2004, s. 72-. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. Český výrobek. GHI. 2004, s. 105-. ISSN 0682-8963.
Krejčík, T. Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004). Ostrava: Ústav pro regionální studia a Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Ústav pro regionální studia a Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 38-48. ISBN 80-7042-663-2.
Krejčík, T. Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání . In: Studie k sociálním dějinám 11. Praha-Opava: Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. s. 32-50. ISBN 80-86224-48-1.
Krejčík, T. Znak Tomáše kardinála Špidlíka. GHI. 2004, s. 71-. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394.. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. . Brno: K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, 2003. K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, 2003. s. 125-132. ISBN 80-86488-13-6.
Krejčík, T. "Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert. In: Les noblesses de Boh?me et de Moravie au XIX si?cle. Etudes danubiennes XIX, Num. 1-2 (In memoriam Bruno Bernard Heim). GHI, 2003. s. 86-87.
Krejčík, T. Nobilitovaní bankéři 19. století. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU a Matice moravská, 2003. Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU a Matice moravská, 2003. s. 129-136. ISBN 80-86488-12-8.
Krejčík, T. Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000. In: Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektivy. s. 111-122. ISBN 80-968717-4-9.
Krejčík, T. Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.. Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler. 2002, s. 141-150.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska I. (26 hesel). In: Encyklopedie Slezska I. 2. vyd. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2002. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska II. (29 hesel). In: Encyklopedie Slezska II. 2. vyd. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2002. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. K nové české heraldické a sfragistické literatuře. In: Historie-Historica č. 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 121-130. ISBN 80-7042-618-7.
Krejčík, T. Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století . In: Genealogia ac heraldica Bohemica. s. 106-111.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. ISBN 80-7042-620-9.
Krejčík, T. Pečeť a znak obce. In: Město velké pavlovice. Knižnice sborníku Jižní Morava sv. 30. Rediguje PhDr. Emil Kordiovský. s. 412-414. ISBN 80-902863-8-0.
Krejčík, T. Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918. . In: Heraldica viva II.. Pardubice: usp. Petr Vorel., 2002. usp. Petr Vorel., 2002. s. 95-106. ISBN 80-86046-58-3.
Krejčík, T. Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene. In: Erbovní listiny Archivu národního muzea.Documenta Pragensia Monographia, volumen 13 . s. 7-38. ISBN 80-86197-32-8.
Krejčík, T. Heraldické památky doby Lucemburků. Genealogické a heraldické informace 2000. 2001, s. 3-31. ISSN 0862-8963.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy NŘ 2 (14). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. ISBN 80-7042-583-0.
Krejčík, T. Znak a pečeť města Valtic. In: Město Valtice . s. 385-389. ISBN 80-86181-48-0.
Krejčík, T. Dějiny umění a sfragistika. In: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka (MZA BRNO, Nová řada, sv.8) . Brno: Moravský zemský archiv v Brně , 2000. Moravský zemský archiv v Brně , 2000. s. 109-112. ISBN bez ISBN.
Krejčík, T. Encyklopedie Slezska (Maketa) (47 hesel). In: Encyklopedie Slezska (Maketa). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. ISBN 80-7042-561-X.
Krejčík, T. Heraldické památky. In: Od gotky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 II, . Brno: Kaliopi Chamonikola, 1999. Kaliopi Chamonikola, 1999. s. 623-631. ISBN 80-7027-097-7.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. ČČH. 1999, s. 397-398. ISSN 0862-6111.
Krejčík, T. a Maráz, K. Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. In: Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim. s. 301-314. ISBN 80-85899-42-6.
Krejčík, T. a Maráz, K. K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců. In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. . s. 261-273. ISBN 80-85899-41-8.
Krejčík, T. a Štefan, J. Loštický nález denárů a jeho metrologie. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276. 1998, s. 29-44. ISSN 1212-1134.
Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 365 s. ISBN 80-7042-499-0.
Krejčík, T. Popisy pečetí ve středověkých listinách. In: Historie-Historica 6. . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 5-13. ISBN 80-7042-506-7.
Krejčík, T. a Štefan, J. Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století. In: Peníze v proměnách času: Peníze v proměnách času 1996-10-03 . Ostrava: Marq, 1998. Marq, 1998. s. 35-39. ISBN 80-85988-21-6.
Krejčík, T. Středověké pěší pečeti a jejich typologie. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 141-148. ISBN 80-7042-454-0.
Krejčík, T. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Opava-Ostrava: Optys, 1995. ISBN 80-85819-45-7.
Krejčík, T. Max Planck Institut für Geschichte. 1993.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub