FAQ

Centrum pro studium středověké
společnosti a kultury - VIVARIUM
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Statut Centra pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM

  1. Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM je vědecké pracoviště FF OU, je zřízeno v souladu s ustanovením Statutu FF OU, č. 15.
  2. Sídlem Centra je budova FF OU, Reální 5.
  3. Úkoly Centra:
    • Základní oblastí výzkumu centra je problematika sociokulturních horizontů středověkého člověka napříč společenskou stratifikací za účelem přiblížení kultury, tj. celistvého systému (sítě) symbolů, významů, hodnot a společenských norem, životních strategií a očekávání, jakož i souhrnu veškerých znalostí, dovedností atd., (nejen) střední Evropy v období středověku. Činnost centra je založena na mezioborové spolupráci (filosofie, historie, filologie, dějiny umění, pomocné vědy historické, literární věda a další obory).
    • Centrum podporuje odborný růst nových vědeckých pracovníků, studentů doktorského i magisterského studia. Jedním z cílů centra je příprava a realizace interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika.
  4. Činnost Centra je řízena ředitelem, který je jmenován a odvoláván děkanem FF OU. V případě nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele. Ředitel Centra se zodpovídá ze své činnosti děkanovi FF OU.
  5. Organizační struktura Centra je dána systemizací míst, kterou navrhuje děkan FF OU a schvaluje senát FF OU.
Vlastník zprávy: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. | Aktualizováno: 31. 05. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt