OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Robert Antonín

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
obor činnosti:dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Rektorát
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1804
553 46 1971
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 2015, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
 • 2002 - 2008, FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
 • 1996 - 2002, FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

 • 2015 - dosud, OU, FF, KHI - docent
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2008 - 2013, FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2005 - 2011, FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
  • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S
 • Granty neaktivní:
  • Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
  • Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
  • Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
  • Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • Časopisu Slezského zemského muzea, řada B

Základní výzkumné zaměření

 • dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
 • česko-polské vztahy ve středověku
 • středověké narativní prameny
 • politické myšlení středověku.
 • kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin


Antonín, R. Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden. In: Norbert Kersken. Die Aktuere und Mechanismen in der Außenpolitik im Mittelalter. 1. vyd. Marburg: Herder Institut, 2017.
Antonín, R., Antonín Malaníková, M., Krejčík, T., Psík, R., Kiecoň, M., Kolář, F., Moravec, Z., Prix, D., Rosová, R. a Zezula, M. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. 195 s. ISBN 978-80-906618-4-4.
Antonín, R. The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2017. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 Edited by Florin Curta VOLUME 44 The. 420 s. ISBN 978-90-04-27928-5.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis. In: Robert Šimůnek - Uwe Tresp. Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.?16. Jahrhundert. 1. vyd. Böttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. s. 13-43. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 135. ISBN 978-3-525-37314-9.
Antonín, R. Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger. In: Sabine Penth - Peter Thorau. Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung. 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2016. s. 9-23. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta imperii 40. ISBN 978-3-412-50140-2.
Antonín, R. "Omnis potestas a deo est" The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2016, roč. 56, s. 62-87. ISSN 0523-8587.
Antonín, R. Poslední cesta Karla IV.. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 78-83. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu. In: Martin Nodl - Piotr Wecowski. Právní kultura středověku. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2016. s. 45-63. Colloquia mediaevalia Pragensia, 17. ISBN 978-80-7007-450-3.
Antonín, R. Smrt ve středověku. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 52-55. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. Život v pražských městech lucemburské doby. In: Jana Kunešová, Petr Přibyl. Když císař umírá. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2016. s. 16-23. ISBN 978-80-7036-500-7.
Antonín, R. Brno v časech lucemburské sekundogenitury.: Město ve víru politických událostí od vymření Přemyslovců do příchodu Jana Jindřicha. In: Dějiny Brna 2. Středověké město. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, 2014. s. 86-101. Dějiny Brna 2. ISBN 978-80-86736-36-5.
Antonín, R. "De sublimacione principum seu rectorum". Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků. Český lid: Etnologický časopis. 2014, roč. 101, č. 3, s. 335-358. ISSN 0009-0794.
Antonín, R. Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do 19. století. In: Kroniky jako historický pramen. K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského. Praha-Zbraslav: HU AVCR. 2014.
Antonín, R. From Warrior to Knight - The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of the Czech Lands. In: A Forgotten Region? East Central Europe in the ?Global Middle Ages?. Budapest: Department of Medieval Studies of Central European University inBudapest. 2014.
Antonín, R. From Warrior to Knight: The Paths of Chivalric Culture in Central European Space Using the Example ot the Bohemian Lands. Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 8-18. ISSN 1805-3742.
Antonín, R. Chronicon Aulae regiae - an unsuccessful attempt at establishing an official memorial to the last Přemyslids. In: Seventh International Medieval Chronicle Conference. Liverpool: University of Liverpool. 2014.
Antonín, R. Chronicon Aulae Regiae - neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce. In: MEMORIA ET DAMNATIO MEMORIAE VE STŘEDOVĚKU. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2014. s. 91-106. Colloquia mediaevalia Pragensia 15. ISBN 978-80-7007-415-2.
Antonín, R. Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku: Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku. Studia Mediaevalia Pragensia. 2014, ISSN 0862-8017.
Antonín, R. Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století. In: Historické štúdie. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2014. Slovenská akademie věd, 2014. s. 9-22. ISBN 978-80-224-1395-4.
Antonín, R. S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu. In: Právní kultura ve středověku. Praha: Centrum medievistických studií ve spolupráci s Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 2014.
Antonín, R. Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters - zwischen Ideal und Lehr-Praxis. In: Wege zur Bildung - Nutzen von Bildung in Mitteleuropa im 13.-16. Jahrhundert, IV. tschechisch-deutsche Tagung, Jindřichův Hradec. JInřichův Hradec. 2013.
Antonín, R. Ideální panovík českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení: Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 670 s. ISBN 978-80-7422-239-9.
Antonín, R. Kníže a biskup. Střety mezi světskou a církevní mocí na území Slezska jako součást společenské proměny ve středoevropském prostoru ve 13. století. In: Silesia et orbis. Śląsk w przestrzeni własnej, sąsiedzkiej i globalnej a kształtowanie się więzi społecznych i śląskich tożsamości (do końca XVIII wieku). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2013.
Antonín, R. Könige und königliche Macht in der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae / Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme Forschungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 1. Mnichov: Petr Lang GmbH, 2013. Petr Lang GmbH, 2013. s. 123-144. ISBN 978-3-631-64535-2.
Antonín, R. Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie. In: Consensus or Violence? Cohesive forces in early and high Medieval societies (9th-14th c.). Wroclaw: Institute of History at the University of Wroclaw, 2013. Institute of History at the University of Wroclaw, 2013. s. 189-201. ISBN 978-83-63760-04-5.
Antonín, R. Středověké "rady zvířat". Zvířata mezi realitou a politickou ideologií. In: Medzinárodná konferencia: Človek a svet zvierat v stredoveku. Topoľčianky: SAV. 2013.
Antonín, R. České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii.
Antonín, R. a Malaníková, M. Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu. In: Historia naturalna jedzenia : miedzy antykiem a XIX wiekiem. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. s. 70-80. ISBN 978-83-61077-96-1.
Antonín, R. König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120. 2012, s. 1-22.
Antonín, R. Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Edd. Ivo Hlobil - Daniela Rywiková. s. 11-24.
Antonín, R. a Prix, D. Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha: NLN, 2012. s. 167-260. ISBN 978-80-7422-167-5.
Antonín, R., Prix, D. a Kouřil, P. Slezsko v časech raného středověku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha: NLN, 2012. s. 95-163. ISBN 978-80-7422-167-5.
Antonín, R. Druhý život českého krále Rudolfa Habsburského ve světě českých kronik. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2011, roč. 4, s. 37-49.
Antonín, R. Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století. In: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie kontexty. Red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko. s. 253-271.
Antonín, R. Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1. 2011, s. 65-76.
Antonín, R. Jan Lucemburský a slezská knížata letech 1327-1329. Slezský sborník. 2010, č. 108, s. 5-21.
Antonín, R. Karel IV. a odkaz "polské" politiky posledních Přemyslovců. Český časopis historický. 2010, s. 34-69.
Antonín, R. Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století. In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely.. s. 484-549.
Antonín, R. Panovník ve světě českých legend a kronik 10.-13. století. In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. s. 484-549.
Antonín, R. Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví. In: Pocta králi. K 730. ýročí smrti českého krále, rakouského vévody a moraského markraběte Přemysla Otakara II. s. 55-72.
Antonín, R. a Borovský, T. Panovnické vjezdy na středověké Moravě.
Antonín, R. a Borovský, T. Vjezd středověkého panovníka do města, mezi ideálem a realitou. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2009, s. 39-59.
Antonín, R. Zahraniční politika Václava II. v letech 1283-1300.


AutorNázev práceTypRok
Chmelařová KateřinaMěsta na hukvaldském panství od jejich počátku do poloviny 17. stoletídiplomová 2017 
Kolda JanVévoda Mikuláš II. Opavský v politice a diplomacii Jana Lucemburského a Karla IV.bakalářská 2017 
Dostálová KristýnaHospodářský život města Přerova do roku 1475bakalářská 2016 
Kolenko JakubObraz římskoněmeckých panovníků v českých kronikách 12. a 13. stoletíbakalářská 2016 
Michalíková AnnaObraz Václava IV. v české historiografii od 14. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Trávníčková NelaRod z Hückeswagenu a jejich působení na severní Moravěbakalářská 2016 
Chmelařová KateřinaMěstská práva na severní Moravě do roku 1526bakalářská 2015 
Kabelková NelaFormování vesnické sítě na středověkém Ostravskubakalářská 2015 
Uhríková KristýnaOhlas křížových výprav do Levanty v českých zemíchbakalářská 2015 
Vargová VeronikaVláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictvíbakalářská 2015 


Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období3/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké prameny - Úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub