OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Richard Psík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Richard Psík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 208, budova D
funkce:proděkan pro studium FF OU
tajemník KLA
obor činnosti:latinská filologie, latinská medievalistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)25810
Děkanát Filozofické fakulty25900
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)25830
telefon, mobil: 553 46 1807
553 46 2013
e-mail: richard.psik@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Krejčík, T. a Psík, R. Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury. In: Ladislav Nekvapil (ed.). Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 93-107. ISBN 978-80-7395-956-2.
Psík, R. Formulářové sbírky a ars dictaminis. Dějiny a současnost. 2015, s. 30-31. ISSN 0418-5129.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.
Hruboň, P. a Psík, R. K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně: Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera ve Velehradě.. Časopis Matice moravské. 2014, roč. 133, s. 359-381. ISSN 0323-052X.
Otisk, M. a Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2014. Dějiny matematiky 57. 164 s. ISBN 978-80-7378-260-3.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Psík, R. a Harvánek, K. Latinská poesie středověku (studijní opora). 2013.
Krejčík, T. a Psík, R. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji. In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. s. 205-210.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.
Psík, R. Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora). 2013.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Psík, R. Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.. In: Almanach medievisty editora. Praha: Historický ústav, 2011. Historický ústav, 2011. s. 81-88. ISBN 978-80-7286-189-7.
Psík, R. Zakládací listina. In: 750. výročí první písemné zmínky o městě Vizovice. Vizovice: Lípa, 2011. Lípa, 2011. s. 8-9. ISBN 978-80-87206-29-4.
Psík, R. Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu. In: Z vrozené dobrotivosti - privilegium Karla IV. pro Ostravu. 1. vyd. Šenov u Ostravy: archiv města Ostravy, 2010. s. 12-21. ISBN 978-80-86904-41-2.
Psík, R. University of Sakarya; Adapazari; Turkey. 2009.
Psík, R. Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie: Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7368-579-9.
Krejčík, T. a Psík, R. Základy heraldiky. 2008.
Psík, R. Dante a latina. In: IN ONORE DI IVAN SEIDL. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. s. 141-146. ISBN 978-80-7248-008-1.
Krúpová, A., Mikulová, J. a Psík, R. Latinská morfologie. 2007.
Psík, R. Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě). In: Na meridiánech moudra. Materiály mezinárodního internetového kolokvia. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2007. Jihočeská Univerzita, 2007. s. 103-114. ISBN 978-80-7040-944-2.
Psík, R. a Lisový, I. Ridentem dicere verum. 2007.
Burian, J., Lisový, I. a Psík, R. Úvod do dějepisectví antického starověku. 2007.
Psík, R. Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004. 2007.
Psík, R. Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 223-232. ISBN 80-86488-35-7.
Psík, R. Lisový, I. Řím věčný a okouzlující : Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. 2 d. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. 2006.
Psík, R. Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi. 2006.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce). 2006.
Psík, R. Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo + mapové přílohy). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Psík, R. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-098-X.
Psík, R. Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. 2005.
Psík, R. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.. Překlad, studie a pozn. Richard Psík. Praha: OIKOYMENH, 2004. Knihovna středověké tradice XIV. 211 s. ISBN 80-7298-118-8.
Psík, R. Hukvaldské etudy: sborník in memoriam prof. Miloně Dohnala (14.6. 1924-30.3.2004). 2004.
Psík, R. Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum. 2004.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce). 2004.
Psík, R. Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou. 2001.
Psík, R. Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. 2000.
Psík, R. Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů. In: Invitantur scolares: Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole . Brno: Masarykova univerzita, 2000. Masarykova univerzita, 2000. s. 7-15. ISBN 80-210-2485-2.
Psík, R. Soupis nápisových památek okresu Opava. 2000.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.. 1999.
Psík, R. Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku). Tvar. 1999, s. 23-23.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. ČČH. 1999, s. 397-398. ISSN 0862-6111.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Psík, R. Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie . 1999.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.. 1998.


AutorNázev práceTypRok
Kundrát RomanOtázka totožnosti notáře Jinřichadiplomová 2007 
Dobiáš KarelListiny olomouckých biskupů v době vlády Václava IV. - listiny Mikuláše z Riesenburgubakalářská 2014 
Lička LukášRoger Bacon a jeho vztah k soudobé medicíně na základě jeho spisu "De erroribus medicorum"bakalářská 2013 
Zormanová MichaelaLatinitas viva : latina v současnostibakalářská 2011 


Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období9/2010 - 2/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (kritická edice)
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený