OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem

Citace §. 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů)

  1. Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

  2. Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každý další započatý jeden rok nejvýše základ; to neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za studium podle odstavce 3.

Základ pro stanovení poplatků vyhlašuje každoročně začátkem roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktuální výše poplatků stanovených dle odstavce 3, resp. 4 je uvedena v příloze č. 4 Statutu OU.

Neuhrazení poplatku spojeného se studiem je porušením povinnosti studenta vysoké školy stanovené zákonem o vysokých školách. Z podnětu děkanky je projednáno na disciplinární komisi fakulty, která navrhne děkance další postup – tj. napomenutí, podmínečné vyloučení, vyloučení ze studia, po ukončení studia lze neuhrazení poplatků vymáhat soudní cestou.

Veškeré platby mezi studentem a Ostravskou univerzitou probíhají bezhotovostně, tj. převodem mezi účty. Studenti OU jsou povinni zadat číslo svého účtu u bankovního ústavu v ČR prostřednictvím Portálu OU.

Pokud student poukazuje platby univerzitě, je dále povinen uvádět jako specifický symbol číslo, které je uvedeno na jeho osobní stránce po přihlášení do Portálu OU (tzv. specifický symbol pro platby). Pouze na základě této specifikace může být platba přiřazena ke konkrétnímu studentovi!

facebook
rss
social hub