OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Maria Vašutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 415, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální práce, vývojová psychologie, pedagogické a školní poradenství, didaktika psychologie, šikana, praxe pro obor Učitelství psychologie pro SŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)25700
telefon, mobil: 553 46 1960
e-mail: maria.vasutova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vašutová, M. Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k vyspělé maskulinitě ovlivňuje absence otců: Oponentský posudek na rigorózní práci. 2017.
Vašutová, M. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 ?PŘÍRodo?vědné Obo?rové Didaktiky A praktikující učitel: Expert společenství: Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 2017.
Vašutová, M., Kopuničová, Phd., P. V. a Kopáčková, K. Copingové stratégie vo vzťahu k problematickému používaniu internetu.: :Význam a miesto resociálizacie a reedukácie v sociálne práci.. In: Vědecká konference s mezinárodnou účasťou. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2016.
Vašutová, M. Komparace výzkumných studií k adjustačním potížím u dětí se specifickými vývojovýmí poruchami učení a chování: In: Význam a miesto resociálizacie a reedukácie v sociálne práci.. In: Vědecká konference s mezinárodnou účasťou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 25.11.2016. 2016.
Vašutová, M. a Kopuničová, V. Kybernetická šikana a formy rizikového chování jako fenomén digitálních médií.: VEGA-1/0230/15. In: 4.ročník Košických dní sociální práce: Podoby vnútorných i vonkajších faktorov zvládania záťaže z pohľadu teorie i praxe sociálnej práce 2015-11-27 Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach., 2016. s. 118-127. ISBN 978-80-8152-405-9.
Vašutová, M., Novotný, S. a Gregor, R. Praxe a vzdělávání soudních znalců v oblasti psychiatrie a psychologie. In: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby. Vydání 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2016. s. 167-186. ISBN 978-83-7520-208-3.
Vašutová, M. a Kopuničová, V. Risk behavior in electronic communication. Bohemistyka. 2016, roč. XVI, s. 372-392. ISSN 1642-9893.
Vašutová, M., Kopuničová, V. a Halfarová, K. Rizikové chování v kyberpostoru: Sociální práce v nejisté době.. In: Sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce 2015. Hradec Králové: 2015 Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové., 2016. s. 457-464. ISBN 978-80-7435-647-6.
Vašutová, M. The Diagnosic Use of Colour Perception among Children with Specific Learning Disabilities and Hyperkinetic Disorders.The comparison of research studies of traditional and cyber bullying among children adolescents in school environment.: Erasmus +. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching. 2016.
Škrabánková, J. a Vašutová, M. Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016: Psychologické aspekty pomáhání 2016 2016-11-09 Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 103-111. ISBN 978-80-7464-922-6.
Škrabánková, J. a Vašutová, M. Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci: 2.ročník, Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání.. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016, mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2016.
Vašutová, M. a Ježková, V. Didaktika psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence.: Ostrava: FF OU. 2015.
Vašutová, M. a Kopuničová, V. Grantový projekt SGS12/FF/2015: Rizikové chování v kyberprostoru. Ostrava: OU, 2015. Spoluřešitelka.. 2015.
Kopuničová, V. a Vašutová, M. Obranné stratégie a spôsoby pomoci v kontexte premien šikany vo svete nových médií.: 1.ročník Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání.. In: Psychologické aspekty pomáhání 2014: Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání 2014 2014-11-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 98-107. ISBN 978-80-7464-736-9.
Vašutová, M. Risk Behaviour in Cyberspace.: Erasmus +. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching. 2015.
Vašutová, M. Studentská vědecká konference Katedry psychologie FF OU: Sdělení In:Psychologie a její kontexty 6 (2), 2015. 2015.
Vašutová, M., Gregor, R. a Novotný, J. S. Comparative analysis of expertises in psychology and psychiatry. In: The proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013. Praha: Publishing House Curriculum, 2014. Publishing House Curriculum, 2014. s. 475-481. ISBN 978-80-87894-01-9.
Vašutová, M. Changes of bullying in the context of new media.: Erasmus +. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching. 2014.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Kopuničová, V., Novotný, J. S., Schneiderová, A., Vašutová, M. a Malůš, M. Psychologické aspekty pomáhání. 2014.
Moravec, V. a Vašutová, M. Selected aspects regarding children and adolescents to the media in the era of technological convergence. In: The proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013. Praha: Publishing House Curriculum, 2014. Publishing House Curriculum, 2014. s. 435-442. ISBN 978-80-87894-01-9.
Vašutová, M. Základy psychologie: Odborný posudek na učebnici. 2014.
Vašutová, M. Bariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školách: Hodnotící zpráva dizertační práce. 2013.
Vašutová, M. Didactic conception of teaching of psychology in high schools.. In: The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, 2012, Division of education, educational data mining, and curricular process.. Praha: Curriculum Publisher, 2013. Curriculum Publisher, 2013. s. 285-290. ISBN 978-80-904948-4-8.
Schneiderová, A. a Vašutová, M. Didaktické a psychologické aspekty výuky psychologie na středních školách. Psychologie a její kontexty. 2013, roč. 4, s. 81-86. ISSN 1803-9278.
Vašutová, M. Kyberšikana z pohledu jejich protagonistů: Hodnotící zpráva školitelky na disertační práci. 2013.
Vašutová, M. a Panáček, M. Mezi dětstvím a dospělostí.Vybrané kapitoly z psychologie adolescence: Ostrava: FF OU. 2013.
Vašutová, M. Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2012.
Vašutová, M. Vybrané komponenty životní smysluplnosti u protagonistů kyberšikany na ostravských středních školách.: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2012.
Vašutová, M., Nevřala, J., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J. a Panáček, M. Kyberšikana jako nový fenomén šikany: Šimegová, N., Adamík, M., Kováčová, B. (Eds.). In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. s. 210-222. ISBN 978-80-8082-420-4.
Vašutová, M. Náhradní výchovná péče z pohledu vysokoškolských studentů na OU.: Stanovisko konzultanky k rigorózní práci. 2011.
Vašutová, M. Sekundární prevence sociálně patologických jevů ve Středisku výchovné péče v Liberci.: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2011.
Vašutová, M. a Panáček, M. Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Psychologie a její kontexty. 2011, roč. 2, s. 155-165. ISSN 1803-9278.
Vašutová, M. Zvládání dětské agresivity: Hodnotící zpráva školitelky dizertační práce. 2011.
Vašutová, M. Grantový projekt SGS 9/FF/2010.: Kyberšikana z pohledu jejích protagonistů. Ostrava: OU, 2010. Řešitelka.. 2010.
Vašutová, M., Bartlíková, K. a KITLIŇSKÁ, J. Kyberšikana - známý problém v novém kabátě: In: Vašutová, M. a kol.. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 67-102. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M. a Nevřala, J. Kyberšikana jako fenomén éry nových médií: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 181-186. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M. a Panáček, M. Některé aspekty smysluplnosti života u sociálních pracovníků: In: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: Sborník konference sociálních pracovníků Ostrava 2010. In: 2010-04-13 Ostrava. s. 29-36. ISBN 978-80-254-7445-7.
Vašutová, M., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J., MORAVEC, V., Nevřala, J., Panáček, M. a Rucki, T. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Spis FF OU č.228/2010. 222 s. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M. a KITLIŇSKÁ, J. Tradiční šikana jako projev agrese a agresivity: In: Vašutová, M. a kol.. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 39-66. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M. a Bartlíková, K. Vybrané osobnosti vývojové psychologie: In: Vašutová, M. a kol.. In: Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. s. 31-46. Spis FF OU č. 232/2010. ISBN 978-80-7368-934-6.
Vašutová, M., KITLIŇSKÁ, J., Bartlíková, K. a Rucki, T. Vymezení některých pojmů spjatých s novými médii: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 29-38. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., Nevřala, J. a Panáček, M. Výzkumná studie kyberšikany na Ostravské univerzitě v Ostravě: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 115-180. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., Bartlíková, K., Jandová, J., Kubicová, A., MORAVEC, V., Nevřala, J. a Panáček, M. Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spis FF OU č. 232/2010. 376 s. ISBN 978-80-7368-934-6.
Vašutová, M. Závěrečná zpráva. SGS 9/FF/2010.: Kyberšikana z pohledu jejích protagonistů. 2010.
Vašutová, M. a Panáček, M. Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi: In: Sedláková, M., Šlosár, D. (Ed.). In: Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Budovane spoločnej cesty v sociálnej inklúzii 2010-10-08 Košice. Košice: Regionálne združenie partnerstiev sociálnej iklúzie n.o. Košice, Katedra socialnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, 2010. s. 22-28. ISBN 978-80-970543-1-1.
Vašutová, M. Děti se SPUCH a násilí ve školním prostředí. 276 s. ISBN 978-80-7368-525-6.
Kitliňská, J. a Vašutová, M. Prosociální chování a jeho vazby na agresivitu dětí ve škole. In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 67-80. 1. ISBN 978-80-7368-532-4.
Vašutová, M. Provázenost školního a sociálního poradenství v oblasti šikany.: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2008.
Vašutová, M. Psychosociální aspekty sexuální terapie u sexuálních dysfunkcí.: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2008.
Vašutová, M. Společné soužití na školách: In: Visita de estudios 2008 (ARION Study Visits) Convinvencia escolar (Educate to peace). Alméria: Universidad de Almería: 2008.. In: Visita de estudios 2008 (ARION Study Visits) Convinvencia escolar (Educate to peace). Universidad de Almería: Universidad de Almería. 2008.
Vašutová, M. Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních: Stanovisko konzultantky k rigorózní práci. 2008.
Vašutová, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. Ostrava: FF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-620-7.
Vašutová, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Sborník prací studentů Ostravské univerzity. Ostrava: FF OU, 2007. FF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-320-7.
Vašutová, M. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a agresivita ve školním prostředí. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7368-525-6.
Vašutová, M. Děti se SPUCH a školní násilí. In: Sociálně-patologické jevy ve škole. Katolická univerzita, Ružomberok. 2007.
Vašutová, M. Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí. Univerzita Almeria: COMENIUS-C21, 2007. COMENIUS-C21, 2007.
Vašutová, M. Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. PdF: Katolická univerzita. Ružomberok. 2007.
Vašutová, M. Diagnostyka niektórych cech osobovych dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia sie i zachowania na podstawie percepcji kolorów. Filozofia edukacji i etos rodziny. In: Praca zbiorowa pod redakcja W. Wójcika i M. Rembierza. Bielsko -Biala, Polsko: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bialej, 2007. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bialej, 2007.
Vašutová, M. Diagnostyka niektórych indywidualnych charakteristyk u dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia i zachowania sie na dle percepcji kolorów. In: Nauczyciel i Szkola. Myslowice: Górnoślaska Wyszsa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda, 2007. Górnoślaska Wyszsa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda, 2007.
Vašutová, M. Dieťa a jeho vývin. 2007.
Vašutová, M. Formovanie sociálnych zručností a sociálnych kompetencií žiakov na ZŠ. In: Acta Facultatis Philosophicae Univeristatis Ostraviensis. 2007.
Vašutová, M. Metoda aplikované kinesiologie. In: Sborník prací studentů Ostravské univerzity. Ostrava: FF OU, 2007. FF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-320-7.
Vašutová, M., Moškořová, P., Pušová, E. a Žáková, K. Moveoterapie. In: Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. Ostrava: FF OU, 2007. FF OU, 2007. ISBN 978-80-7368-620-7.
Vašutová, M. Projekt snižování počtu dětí v ústavech Moravskoslezského kraje. Centrum náhradní rodinné péče. Závěrečná zpráva. 2007.
Vašutová, M. Przemoc w szkole-rozwijanie zachowania prosocjonalnego . Bielsko -Biala, Polsko: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bialej, 2007. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bialej, 2007.
Vašutová, M. Przemoc w szkole-rozwój prosocjonalnego zachowania. In: Nauczyciel i Szkola. Myslowice: Górnoślaska Wyszsa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda, 2007. Górnoślaska Wyszsa Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda, 2007.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT 2007. 2007.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT 103/2007. 2007.
Vašutová, M. Sborník prací studentů Ostravské univerzity. 2007.
Vašutová, M. Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. 2007.
Vašutová, M. Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Ružomberok: Katolická univerzita, 2007. Katolická univerzita, 2007.
Vašutová, M. Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. In: Spisy technicko-humanitní akademie. Polsko: Bielsko-Biala, 2007. Bielsko-Biala, 2007.
Vašutová, M. Súčasná rodina a jej vplyv na hodnotový systém adolescentnej mládeže. 2007.
Vašutová, M. Šikana - rozvoj prosociálního chování. In: Afiliace 2006 - webová konference. České Budějovice: ZSF JU, 2007. ZSF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-962-4.
Vašutová, M. Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial: Univerzidad de Almeria: Španělsko, 2007.. 2007.
Vašutová, M. Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial: Univerzidad de Almeria:. 2007.
Vašutová, M. a Nevřala, J. Výskyt šikany na vybraných ostravských školách. Univerzita Almeria: COMENIUS-C21, 2007. COMENIUS-C21, 2007.
Vašutová, M. Vývojová psychologie. 2007.
Vašutová, M. Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 69-88. ISBN 80-7368-174-9.
Vašutová, M. ESF Projekt v Opatření 3.2 Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji. OU, 2006. Spoluřešitel.. 2006.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT 2005. 2006.
Vašutová, M., Nevřala, J. a Pavlica, K. Výskyt šikany na vybraných ostravských školách. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 89-101. ISBN 80-7368-174-9.
Vašutová, M. Život jako vůle a představa. In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 9-10. ISBN 80-7368-209-5.
Vašutová, M. Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.: Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.. 2005.
Vašutová, M. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. Ostrava: FF OU, 2005. 220 s. ISBN 80-7042-650-0.
Vašutová, M. Pěstounská péče. 2005.
Vašutová, M. Profesionální příprava sociálních pracovníků. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 67-75. ISBN 80-7042-690-X.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454. Závěrečná zpráva. 2005.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454: Rozšiřující vzdělávání v prosociálním chování.. 2005.
Vašutová, M. Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.: Rozšiřující vzdělávání v prosociálním chování. FF OU, 2005.Řešitelka.. 2005.
Vašutová, M. Sociální služby pro děti a mládež. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 135-147. ISBN 80-7042-690-X.
Vašutová, M. Šikana ve školním prostředí. Uniwersytet Wroclawski, Institut psychologii. Wroclaw. 2005.
Vašutová, M. Výzkumný projekt: Šikana ve školním prostředí. Uniwersytet Wroclawski, Institut psychologii. Wroclaw. 2005.
Vašutová, M. Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT- 235/36, číslo projektu:311454. . 2005.
Vašutová, M. Závěrečná zpráva, Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.: Rozšiřující vzdělávání v prosociálním chování.. 2005.
Vašutová, M. Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2004. s. 119-139. Psychologie. ISBN 80-7042-646-2.
Vašutová, M. Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Ostrava: FF OU, 2004. 190 s. ISBN 80-7042-650-0.
Záškodná, H. a Vašutová, M. Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 177-183. ISBN 80-7042-646-2.
Vašutová, M. Sociální péče o rodinu a dítě. In: Psychologické poradenství v sociální práci II . Ostrava: FFOU, 2004. FFOU, 2004. s. 101-114. ISBN 80-7042-642-X.
Vašutová, M. a Nevřala, J. Výskyt šikany na vybraných ostravských školách . In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 89-101. ISBN 80-7368-174-9.
Vašutová, M. Dítě v poradenském systému. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 110-133. ISBN 80-7042-615-2.
Nevřala, J. a Vašutová, M. Dospívání. In: Vašutová, M: Vývojová psychologie. 2003.
Vašutová, M. Pedagogická psychologie, psychologie řízeného učení. 2003.
Vašutová, M. Proyecto "Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo". 2003.
Vašutová, M. Vývojová psychologie. 2003.
Vašutová, M. Hra a hračka v lidové tradici. In. Vaněk, V. Sborník prací z konference Trendy technického vzdělávání. 2002.
Vašutová, M. Psychologické problémy ve školní praxi. 2002.
Vašutová, M. Psychologické problémy ve školní praxi. 2002.
Vašutová, M. Specifické poruchy učení a chování. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 47-75. ISBN 80-7042-600-4.
Nevřala, J. a Vašutová, M. Význam některých barev pro diagnostiku u dětí se specifickými poruchami učení a chování. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 103-126. ISBN 80-7042-600-4.
Vašutová, M. a Nevřala, J. Diagnostika některých osobnostních charakteristik u dětí se specifickou poruchou učení a chování na pozadí percepce barev. In: Sborník referátů z mezinárodní konference: Pedagogická diagnostika 2001 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 66-76. ISBN 80-7042-184-3.
Vašutová, M. Barvy a psychika. 1999.
Pavlas, I. a Vašutová, M. Vývojová psychologie I. 1999.
Vašutová, M. Moveterapie. Učební texty. 1998.
Vašutová, M. Nápravné techniky pro dyslektické děti . In: Ogólnopolska konferencja na temat Trudnošci w czytaniu i pisaniu. Polskie Towarzystwo Dysleksji. Uniwersytet Gdańsky. 1998.
Vašutová, M. Poradenství pro děti a mládež. 1998.
Vašutová, M. Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování. 1998.
Vašutová, M. Využití hypnózy u dyslektických dětí. In: XIII. Ogólnopolska konferencja na temat Trudności w czytaniu a pisaniu: XIII. Ogólnopolska konferencja na temat Trudności w czytaniu a pisaniu 1998 Gdańsk. Gdańsk: PTP Uniwersytet Gdańsk, 1998. PTP Uniwersytet Gdańsk, 1998. ISBN --.
Vašutová, M. Zkušenosti a poznatky z cesty do Ekvádoru. 1998.
Vašutová, M. Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4:: Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování.. 1997.
Vašutová, M. Práce Kabinetu diagnostiky a terapie specifických poruch učení a chování na PdF OU. 1997.
Vašutová, M. Slunce nesvítí všem stejně. Svoboda - Severomoravský deník. 1997, č. 4,
Vašutová, M. Struktura, systém a péče o dyslektické děti v České republice. 1997,
Vašutová, M. Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4. PdF OU. 1997.
Vašutová, M. Zkušenosti a poznatky z cesty v Ekvádoru. 1997.
Vašutová, M. Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4. 1996.
Vašutová, M. Grantový projekt FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.: Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování. Ostrava: OU, 1996. Řešitelka.. 1996.
Vašutová, M. Kinesiologie. In: Přednáška a dovednostní výcvik v nástrojích kinesiologie. Collegio Alleman Humboldt. Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Metoda jednotného mozku-kinesiologie. 1996.
Vašutová, M. Moveoterapie. In: Mezinárodní konference psychologů. Gdańsk. 1996.
Vašutová, M. Nápravné techniky a metody pro děti s vývojovými poruchami učení a chování- moveoterapie. In: Dovednostní výcvik v kinesiologii. Binetovo centrum. Paříž; Université Paris 7 Denis Diderot. Paříž;Université des sciens humeins cliniques. Lille. 1996.
Vašutová, M. Nápravné techniky a metody pro děti s vývojovými poruchami učení a chování- moveoterapie. Université Paris 7 Denis Diderot. Paříž. Francie. 1996.
Vašutová, M. Nápravné techniky a metody pro děti s poruchami učení a chování. In: Přednáška pro učitele dětí předškolního a školního věku. Universidad Laica Vicente Rocafuerte - Escuela Para Educadores de Parvulos. Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Nápravné techniky a metody pro děti s poruchami učení a chování. In: Beseda u kulatého stolu s vedením instituce (spolu s dětmi)Sylviou Nárváes a dalšími odbornými pracovníky. Fundación Junto Con Los Niňos. Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Nápravné techniky pro dyslektické děti. In: Sborník: Sborník 1996-09-01 . Gdaňsk: Univerzita Gdaňsk, 1996. Univerzita Gdaňsk, 1996. s. 0-0. ISBN nemá.
Vašutová, M. Nové přístupy v terapii dysporuch. 1996, ISSN nemá.
Vašutová, M. Nowe podejścia do terapii dla dzieci dyslektycznych - moweoterapia. 1996,
Vašutová, M. Práce kabinetu diagnostiky a terapie dysporuch. 1996.
Vašutová, M. Psychosomatické potíže u dítěte s dyslexií. In: Návštěva psychiatrická kliniky. IESS-Hospital Carlos Andrare. marin. Quito.Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Specifické poruchy učení a chování. In: Letní reedukační tábory. Metodický materiál. Sborník 1996: Letní reedukační tábory. Metodický materiál. Sborník 1996 1996-01-01 . Gdaňsk (PL): Centrum edukacji nauczycieli v Gdaňsku, 1996. Centrum edukacji nauczycieli v Gdaňsku, 1996. s. 0-0. ISBN nemá.
Vašutová, M. Specifické poruchy učení a chování - Pedagogika III. 1996.
Vašutová, M. Specifické vývojové poruchy učení a mentální retardace. In: Středisko pro mentálně retardované a kombinované vady. Přednáška pro odborné pracovníky školy a výměna zkušeností s psycholožkou Gladys R.Pazmiňo. Fundación Fasinarm. Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Struktura a systém péče o dyslektické děti v České republice. In: Přednáška pro studenty učitelství a přijetí u děkana fakulty psic. Lucio A Balareza,Ch.. a víceděkana lic. Napoleóna Nárvaeze Doque. Universidad Central de Ecuador. Quito. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Struktura, systém a péče o dyslektické děti v České republice. In: Ekvádorská společnost pro rehabilitaci handicapovaných dětí. Přednáška a setkání s předními odborníky a s presidentem společnosti José C. Abadem. Sociedad Ecuatoriana Pro rehabillitación de los Lisiados. Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Systém výuky psychologie budoucích učitelů základních škol.. In: Setkání s děkankou fakulty psic.Lidii Andrade Borrero a s víceděkanem psic. Ernestem Quevedo Morem -ředitelem edukativní psychologie a víceděkanem. Facultad de Ciencias Psicologicas.Universidad de Guayaquil. Ekvádor. 1996.
Vašutová, M. Využití hypnózy u dyslektických dětí. 1996, ISSN nemá.
Vašutová, M. Vzdělávání učitelů v diagnostice a terapii specifických vývojových poruch učení a chování. . Francie, .. In: Přednáška pro členy asociace. Francouzská dyslektická asociace - APEDA. Paříž. 1996.
Vašutová, M. Za poznáním k rovníku - Ostravská univerzita se prezentuje v Ekvádoru. Moravskoslezský den. 1996, č. 12,
Vašutová, M. Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.: Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování. Ostrava: OU, 1996.s. 22. 1996.
Vašutová, M. Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.: Příprava učitelů v diagnostice a terapii specifických poruch učení a chování.. 1996.
Vašutová, M. Zkušenost s poradenskou prací na vysokých školách. In: Sborník z celostátního semináře: Sborník z celostátního semináře 1996-01-01 . Praha: Centum pro studium VŠ., 1996. Centum pro studium VŠ., 1996. s. 0-0. ISBN nemá.
Vašutová, M. Dětství - sexualita - stárnutí. Metodické listy pro studenty učitelství. 1995.
Vašutová, M. Hlasitější než slova. Metodické listy pro studenty učitelství. 1995.
Vašutová, M. Výchova a vzdělávání mentálně postižených žáků v kombinaci se sluchovými a somatickými vadami. 1995.
Vašutová, M. Vztahy v ohrožení. Metodické listy pro studenty učitelství. 1995.
Záškodná, H. a Vašutová, M. Poradenské činnosti pro vysokoškoláky na Ostravské univerzitě. In: -: Sborník z 2. celostát. semináře k problematice poradenských center na VŠ . Praha: Karolinum, 1994. Karolinum, 1994. s. 165-167.
Vašutová, M. Poradenství pro děti a mládež - K. Paulík: Kapitoly z biodromálního poradenství, učební texty OU. 1994.
Vašutová, M. Využití hypnózy u dyslektických dětí. In: XII. Conference on Specific Reading and Writing Difficulties in Children. Polskie Towarzystwo Dysleksji. Uniwersytet Gdański. 1994.
Vašutová, M. Wykozrystanie hipnozy u dzieci dyslektycznych. Polsko: Polskie Towaryzstwo Dysleksji, 1994. Polskie Towaryzstwo Dysleksji, 1994.
Vašutová, M. Zkušenosti s poradenskou prací na VŠ. In: Sborník z celostátního semináře v Brně: Sborník z celostátního semináře v Brně 1994-01-01 . Praha: Centrum pro studium VŠ, 1994. Centrum pro studium VŠ, 1994. s. 0-0. ISBN nemá.
Vašutová, M. Problematika pravolevé orientace u dyslektických dětí . In: XI Ogólnopolskie Kolokwium nt. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - WCZESNA PROFILAKTYKA DYSLEKSJI. Centrum Edukacji Nauczycieli. Uniwersytet Gdański, Instytut psychologii . 1993.
Vašutová, M. Rozwijanie orientacji w lewej i prawej stronie schematu cial'a i przestrzeni jako aspekt profilaktyki dysleksji. Polsko: Uniwersytet Gdańsky: Polsky Towarzystwo Dysleksji - PDT, 1993. Uniwersytet Gdańsky: Polsky Towarzystwo Dysleksji - PDT, 1993.
Vašutová, M. a Schneiderová, A. Problémy současné školy. 1992.
Vašutová, M. a Fialová, I. Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I ). Zdraví pro život, č.5.. 1991, č. 5,
Vašutová, M. a Fialová, I. Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II ). Zdraví pro život, č.6. 1991, č. 6,
Vašutová, M. a Fialová, I. Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem? . Moravskoslezský den. 1991, č. 9,
Vašutová, M. a Fialová, I. Psycholog radí: Starosti s prvňáčky. Zdraví pro život, č.17,18. 1991, č. 9,
Vašutová, M. Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice - determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál. Ostrava: KPPP, 1990.
Vašutová, M. Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice- determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál. 1990.
Vašutová, M. Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál. Ostrava: KPPP, 1990.
Vašutová, M. Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál. 1990.
Vašutová, M. Letní reedukační tábory - reedulační programy pro děti a problémy sociability a instability. Metodický materiál. 1989.
Vašutová, M. Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí. Metodický materiál. 1988.
Vašutová, M. Formy a metody psychologického vyšetřování vzhledem k profesionální orientaci. Metodický materiál. 1988.
Vašutová, M. Psycholog radí. Atmosféra vánoc. Ostravský večerník. 1988, č. 12,
Vašutová, M. Rady pro rodiče začínajících školáků. Metodický materiál. 1988.
Vašutová, M. Kde se dětí nenudí. Ostravský večerník. 1987, č. 7,
Vašutová, M. Kriminalita u dětí a dospívajících. Metodický materiál. 1987.
Vašutová, M. Nezletilé matky. Metodický materiál. 1987.
Vašutová, M. Problematika celoživotního vzdělávání. Metodický materiál. 1987.


AutorNázev práceTypRok
Bartlíková KateřinaKyberšikana z pohledu jejích protagonistůdizertační 2013 
Schneiderová MartinaBariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školáchdizertační 2013 
Kitliňská JanaZvládání dětské agresivitydizertační 2011 
Beneš TomášEfektivita sociálních programů sekundární prevence z hlediska eliminace sociálně patologických jevůrigorozní 2014 
Monsportová MariePaliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesíchrigorozní 2013 
Panáček MichalVybrané komponenty životní smysluplnosti u protagonistů kyberšikany na ostravských středních školáchrigorozní 2012 
Havelková DagmarŽivotní smysluplnost u protagonistů kybernetické šikany na středních školách v Rýmařovědiplomová 2017 
Prokšová MartinaAnalýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách v kontextu dalšího profesního vzdělávánídiplomová 2016 
Grygarová IrenaSexualita lidí s mentálním postižením v praxidiplomová 2015 
Hylmar LucjanNové proměny šikany v digitální éřediplomová 2015 
Tománková VeronikaEfektivnost rekvalifikací pro ženy se zdravotním postižením v ostravském regionudiplomová 2015 
Dlabajová LucieDívky z nízkoprahového zařízení a jejich pohled na interrupcidiplomová 2014 
Juras JiříZměny v systému náhradní rodinné péče v České republicediplomová 2014 
Solnická PavlaDospívající ve světě nových médiídiplomová 2014 
Dombrošová HanaProfesní orientace dětí v dětských domovechdiplomová 2013 
Rajmanová PetraProblematika výchovy dětí v náhradní rodinné péči z pohledu kurátora pro děti a mládeždiplomová 2013 
Eleková IvanaAdjustační obtíže u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.diplomová 2012 
Škutová PetraDiagnostické využití percepce barev u seniorůdiplomová 2012 
Bolková JanaVybrané komponenty smyslu života seniorůdiplomová 2011 
Halamová PavlínaSílící fenomén doby: Problematika školního násilí na základních školáchdiplomová 2011 
Schottnerová MartinaSmysl života v kontextu kyberšikanydiplomová 2011 
Trubelíková LucieRodina v prvních čtyřech letech dítětediplomová 2011 
Panáček MichalAdjustační problémy ve vztahu ke smyslu života u vysokoškolských studentůdiplomová 2010 
Bartlíková KateřinaProjektivní metody v diferenciální analýze dětí se SPU a bez této poruchydiplomová 2009 
Rutková PetraDiagnostické využití dětské kresby u sluchově postižených dětídiplomová 2009 
Savidisová AndreaProblematika smyslu života vysokoškolských studentůdiplomová 2009 
Černá ZuzanaProblematika náhradní rodinné péčediplomová 2008 
Henzlová MarkétaŠikanování na škole pro sluchově postiženédiplomová 2008 
Klimundová JanaSYSTÉM ÚSTAVNÍ VÝCHOVY PRO DĚTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJIdiplomová 2008 
Slováková LenkaProblematika školního násilí u žáků se specifickými poruchami učení a chovánídiplomová 2008 
Chromková PetraMateřství v období pubescence a adolescencediplomová 2007 
Kitliňská JanaAgresivita a šikana u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Urbanová MarieVyužití projektivních technik u dětí ve středisku výchovné péčediplomová 2007 
Waczyńska DarjaSociální péče o děti s DMOdiplomová 2007 
Chodová EsterAgresivita a šikana očima žáků a učitelů středních školdiplomová 2006 
Čadová HanaDítě v náhradní rodinné péčidiplomová 2006 
Jedináková HelenaNěkteré osobnostní charakteristiky týraných dětí na pozadí percepce barevdiplomová 2006 
Kernová MartinaPercipování agresivity a šikany žáky na učilištíchdiplomová 2006 
Klvačová LucieNěkteré osobnostní charakteristiky u dětí romského etnika na základě percepce barevdiplomová 2006 
Lindáková KateřinaProblematika školního násilí a šikany na středních školáchdiplomová 2006 
Maralíková AlžbětaAgresivita a šikana - problém současného školstvídiplomová 2006 
Palátová NaděždaSoučasné trendy ve vzdělávání dětí s mentálním postiženímdiplomová 2006 
Suchá KateřinaSpecifika dítěte s autistickou poruchoudiplomová 2006 
Divácká OlgaAfektivní poruchy v období dospívánídiplomová 2005 
Landsfeldová LenkaDítě s mentální retardací v poradenském systému - problematika sociálně patologických jevůdiplomová 2005 
Pavelcová MarieVýchova a vzdělávání Romů - cesta k integracidiplomová 2005 
Tuhý TomášProblematika šikany dětí na druhém stupni základní školydiplomová 2005 
Kleknerová DianaIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školáchbakalářská 2017 
Kříž MarekProblematika ústavní péče v adolescencibakalářská 2017 
Kučová VěraNázory učitelů na integraci dětí s poruchou autistického spektra do mateřských a základních školbakalářská 2017 
Sobkuliaková RomanaOsobnost, depresivita a virtuální komunikacebakalářská 2017 
Štefková MonikaMuzikoterapie a její využití v poradenské praxibakalářská 2017 
Vostalová JanaPorucha pohlavní identity - transsexualita v období dospělostibakalářská 2017 
Havlíková ZuzanaŠkolní zralost a připravenost dítěte při nástupu do základní školybakalářská 2016 
Hradilová TerezaHiporehabilitace u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2016 
Němcová KristinaNáhradní rodinná péče z pohledu studentů Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravěbakalářská 2016 
Havelková DagmarŠikana a kyberšikana - aktuální sociálně patologické jevy ve školním prostředíbakalářská 2015 
Jedináková BarboraVýskyt kyberšikany na základní školebakalářská 2015 
Nagyová ZuzanaDítě s vývojovou dysfázii ve školním věku a jeho reedukacebakalářská 2015 
Podhrázká MichaelaPostoje mládeže k procesu stárnutíbakalářská 2015 
Balonová SoňaŠkolní násilí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2014 
Melecká VandaAutismus a přijetí jeho diagnózy rodinoubakalářská 2014 
Mužík MichalMěření postojů školní mládeže k romskému etnikubakalářská 2014 
Odleváková NikolaSrovnání forem šikany a kyberšikany ve vztahu k pohlaví protagonistůbakalářská 2014 
Plchotová BarboraŠikana a kyberšikana - aktuální sociálně patologické jevy ve školním prostředíbakalářská 2014 
Řeháčková MichaelaKyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a další nebezpečné související komunikační jevybakalářská 2014 
Sedláčková LucieProblematika informovanosti vybraných profesních skupin o možnostech sociální pomoci u lidí s handicapembakalářská 2014 
Šimáková AdélaPoruchy příjmu potravy v adolescencibakalářská 2014 
Kaczorová MartinaEtnický faktor a šikana na základních školáchbakalářská 2013 
Kusková AlenaVztahy adolescentů s rodičibakalářská 2013 
Kusynová TerezaKyberšikana u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování na základních školáchbakalářská 2013 
Machátová PetraSmysl života středoškolských studentůbakalářská 2013 
Schmidová DominikaAgresivní chování v dětských domovechbakalářská 2013 
Baráková ZuzanaŽeny jako oběti domácího násilíbakalářská 2012 
Hrnčířová PetraNěkteré osobnostní charakteristiky u osob závislých na alkoholubakalářská 2012 
Hrůzková VeronikaVyužití hiporehabilitace v práci sociálního pracovníkabakalářská 2012 
Růžičková EvaIntegrace dětí s mentálním postižením do základních školbakalářská 2012 
Komínek BohumilŽivotní orientace vysokoškoláků.bakalářská 2011 
Solnická PavlaProblematika šikany v dětských domovech a výchovných ústavechbakalářská 2011 
Čepcová JanaDieťa v náhradnej rodinnej starostlivostibakalářská 2010 
Starzyczný DavidVyužití projektivních technik v poradenské praxibakalářská 2010 
Baranová MonikaPoruchy chování u dětí a mladistvých ve výchovných ústavechbakalářská 2009 
Schottnerová MartinaProblematika poruch příjmu potravybakalářská 2009 
Škutová PetraVyužití projektivních barvových technik v poradenské praxibakalářská 2009 
Trubelíková LucieProblematika náhradního rodičovstvíbakalářská 2009 
Honová SabinaProblemtika dítěte s DMObakalářská 2008 
Moškořová PetraOsobnost dítěte se specifickou vývojovou poruchou učení a chování a násilí ve školním prostředíbakalářská 2008 
Mrózková Heříková MarcelaProblematika šikany ve školním prostředíbakalářská 2008 
Panáček MichalŠkolní násilí - specifické nároky handicapovaného dítětebakalářská 2008 
Klimundová JanaVývoj osobnosti dítěte v dětském domověbakalářská 2006 
Scharfová JarmilaŠkolní integrace a volnočasové aktivity pro děti s handicapembakalářská 2006 
Surá JitkaPéče o děti se specifickými poruchami učeníbakalářská 2006 
Šupíková LucieNáhradní rodinná péče z pohledu dítěte a žadatelebakalářská 2006 


Kyberšikana z pohledu jejích protagonistů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený