OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry romanistiky

Nedílnou součástí každého akademického pracoviště je vědecká činnost. Členové katedry romanistiky rozvíjejí svou vědeckou aktivitu převážně v oblastech francouzské a španělské lingvistiky a ve studiu španělsky a francouzsky psaných literatur.

Oddělení francouzštiny:

 • Morfosyntax současné francouzštiny se zaměřením na vyjadřování vidu a povahy slovesného děje a na předložky.
 • Vývoj francouzského jazyka na internetu (chat, blog, facebook, twitter).
 • Francouzská lexikologie a frazeologie – delimitace a definice jednotlivých typů frazeologických jednotek a popis jejich synergetického fungování v rámci lexikálního plánu jazyka. Typologie frazeologických jednotek a jejich vymezení ve vztahu k ostatním lexikálním prostředkům.
 • Srovnávací francouzsko-česká lexikologie a lexikální sémantika, terminologie a analýza náboženského diskurzu.
 • Odborný francouzský jazyk a terminologie se zaměřením na ekonomii, právo a cestovní ruch.
 • Teorie a praxe překladu.
 • Lingvodidaktické problémy osvojování francouzského jazyka, překlad ve výuce cizího jazyka, výuka odborného jazyka.
 • Francouzský román od 19. století, francouzská poezie 19. a 20. století, avantgardy, francouzské divadlo (především 20. století), současná francouzská literatura.

Oddělení španělštiny:

 • Současná jazyková situace ve španělštině, normativnost a pluralita norem ve španělštině, interference mezi galicijštinou a španělštinou, španělská lingvistická terminologie.
 • Slovotvorba – neologismy v současné španělštině, synchronní a diachronní aspekty španělského pronominálního systému.
 • Lingvistika překladu – srovnávací španělsko-česká stylistika se zaměřením na překladatelskou teorii a praxi.
 • Lingvodidaktické problémy osvojování španělského jazyka, výuka odborné španělštiny, problematika interkulturality ve výuce španělského odborného ekonomického jazyka, překlad ve vyučování španělského jazyka, rozvoj jazykových dovedností v kontextu potřeb jazykového vzdělávání v pluralitní a multikulturní Evropě.
 • Augusto Roa Bastos a další představitelé paraguayské prózy 20. století, současná literární tvorba La Platy, teologie svobody v latinoskoamerické literatuře (Ernesto Cardenal a dalši), anarchizmus v Río de la Plata.
 • Dějiny Španělska – inkvizice, karlismus, frankismus a demokratická transformace. Dějiny Latinské Ameriky, zejména pak Argentiny, Chile, Uruguaye, se zvláštním zaměřením na diktátorské a autoritativní režimy. Španělský postmoderní román.
 • Hispanoamerická literatura: Alejo Carpentier, vzájemná interakce literatury a hudby v umění.
facebook
rss
social hub