OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Pavel Pumpr

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:koordinátor Erasmu, vědecký pracovník
obor činnosti:správce knihovny KHI, české dějiny raného novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 2001–2009: FF MU v Brně – doktorské studium v oboru Historie – české dějiny (Ph.D.)
 • 1996–2001: FF MU v Brně – magisterské studium oborů Historie – Archivnictví (Mgr.)

Praxe

 • 2015 – dosud: Katedra historie FF OU – vědecký pracovník
 • 2012–2015: Historický ústav FF MU v Brně – odborný asistent
 • 2009 – dosud: výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
 • 2005–2011: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura – výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Časopis Matice moravské (člen redakční rady)
 • Matice moravská (člen výboru)

Základní výzkumné zaměření

 • raně novověký vývoj farní organizace
 • hospodaření církevních institucí
 • sociální dějiny kléru v 16.–18. století


Pumpr, P. Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století. Historie ? Otázky ? Problémy. 2017, ISSN 1804-1132.
Pumpr, P. Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století. In: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Archiv hlavního města Prahy. 2016.
Pumpr, P. Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. 2016.
Pumpr, P. Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma. In: Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Pumpr, P. Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století. Časopis Matice moravské. 2016, č. 135, s. 283-314. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808). Časopis Matice moravské. 2015, roč. 2015, č. 134, s. 397-434. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Rural History 2015. Girona: Universitat de Girona. 2015.
Pumpr, P. Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. Východočeské listy historické. 2014, č. 32, s. 169-181. ISSN 1211-8184.
Pumpr, P. Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746. Folia Historica Bohemica. 2014, roč. 29, č. 1, s. 63-100. ISSN 0231-7494.


Nenalezen žádný záznam.Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Hlavní řešitelMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
social hub