OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jana Grollová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 401, budova DM
funkce:
obor činnosti:křesťanská duchovního hnutí do 15. století, český utrakvismus a světová reformace, motivy a dobové vnímání svaté války
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.

Všechny publikace

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.
Grollová, J. Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca. In: CZAJKOWSKI, Krzysztof, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed.. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku = Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku = (Following the traces of the Poles in Czech/Austrian Silesia). 1. vyd. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 265-286. Fundacja "Silva Rerum Polonarum". ISBN 978-83-945669-0-6.
Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí. In: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 297-308. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany. In: Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 62-77. ISBN 978-80-261-0399-8.
Grollová, J. Christian moralia as a didactical instrument of medieval education. In: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry 2013-05-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. Prešovská univerzita v Prešově, 2013. s. 75-81. ISBN 978-80-555-1034-7.
Rywiková, D. a Grollová, J. Militia est vita hominis: Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku. 1. vyd. České Budějovice, Ostrava: Veduta, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86829-85-2.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického. Mediaevalia historica bohemica. 2013,
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 213-230. ISBN 978-80-7464-108-4.
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Mezinárodní vědecká konference Král, který létal. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Brňovják, J. a Grollová, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011.
Grollová, J. Queen?s university of Belfast. 2011.
Grollová, J. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2010.
Grollová, J. Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Sredniowiecze polskie i powszechne. 2009, roč. 2009, č. 1(5), s. 177-194. ISSN 0208-6336.
Grollová, J. a Brňovják, J. Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16. 2009.
Grollová, J. Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Kultúrne dejiny. 2009, roč. 1, s. 5-23. ISSN 1338-2209.
Grollová, J. Zbožnost v Moravské Ostravě. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009. s. 158-168. ISBN 978-80-254-6362-8.
Grollová, J. a Pavelčíková, N. An overview of the History of the Czech Lands. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.. 2008.
Grollová, J. Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického. In: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 237-255. ISBN 978-80-7286-125-5.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. 2008.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. In: Historie/Historica 15/2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 31-40. ISBN 978-80-7368-479-2.
Grollová, J. Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 2008.
Grollová, J. University of Sakarya. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.. 2007.
Grollová, J. Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy. Acta historica neosoliensia. 2007, č. 10, s. 257-271. ISSN 1336-9148.
Grollová, J. Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.. In: Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách. Banská Bystrica. 2007.
Grollová, J. Sakarya University. 2007.
Zářický, A. a Grollová, J. Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.. 2006.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.. Bratislava: Chronos, 2006. Chronos, 2006. s. 411-425. ISBN 80-89027-19-9.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Banská Bystrica. 2006.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.. 2005.
Grollová, J. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Grollová, J. Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici). 2005.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11.. 2004.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
social hub