OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jan Saheb

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2005-2010Slezská univerzita v Opavě, FPF, doktorský studijní program Historické vědy, obor České a československé dějiny (Ph.D.)
2006Státní rigorózní zkouška v oboru Historie
1999-2005Slezská univerzita v Opavě, FPF, magisterský studijní program Historické vědy, obor Historie (odborná)
1995-1999Gymnázium TGM ve Frýdlantě n. O.

Praxe:

2010-dosudKHI FF OU, externí přednášející
2010-dosudCHSD FF OU, externí spolupracovník
2008-dosudMuzeum Těšínska (historik)

Výzkumná činnost:

  • Granty aktivní:
    • GAČR 13-28086S
      Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Výzkumné zaměření:

  • Hospodářské, sociální, vojenské a církevní dějiny raného novověku, problematika raněnovověké šlechty (např. italská aristokracie ve službách Habsburků).


Všechny publikace

SLEPIČKA, M., Dokoupil, L., Málková, I., Saheb, J., Přendík, P., SLEPIČKA, J., Gromnica, J., Slepička, J., Dvořák, J., Seďa, R., Orkáčová, M., Barcuch, A. a Müller, K. Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, 2017. 536 s. ISBN 978-80-906618-6-8.
Saheb, J. Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.: Život nobilitovaného rytíře Jana Němčického z Němčic. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 204 s. ISBN 978-80-7464-989-9.
Saheb, J. Vrátil čes habsburskému dělostřelectvu i celé armádě.: Kariéra Josefa Václava z Lichtenštejna ve službách Habsburků.. In: Bitva u Kolína 1757-2017. Kolín. 2017.
Saheb, J. K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2016, roč. 30, s. 14-26. ISSN 1211-6068.
Al Saheb, J. Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů. Bohemiae Occidentalis Historica. 2016, roč. 2, s. 77-84. ISSN 2336-7547.
Saheb, J. Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, roč. 30, s. 34-42. ISSN 1211-6068.
Saheb, J. Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740). In: Czajkowski, Krzsysztof - Zářický, Aleš. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Šlasku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 33-37. Silva Rerum Polonarum/Bohemica 1. ISBN 978-83-945669-0-6.
Saheb, J. Životní osudy "soldáta" Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část. Těšínsko. 2016, roč. 59, s. 1-20. ISSN 0139-7605.
Saheb, J. Životní osudy "soldáta" Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část. Těšínsko. 2016, roč. 59, s. 1-30. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 37-44. Nobilitas in historia moderna, Tomus VI. ISBN 978-80-7464-730-7.
Al Saheb, J. a Müller, K. Galerie držitelů Paskova. 1. vyd. Paskov: Město Paskov, 2015. 37 s. ISBN 978-80-260-7701-5.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska). Těšínsko. 2015, roč. 58, č. 1, s. 73-88. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna: Připomínka života významného diplomata, vojevůdce a reformátora (1696-1772). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-67. ISSN 1803-7550.
Al Saheb, J. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor: Připomínk života významného diplomata, vůdce a reformátora (1696-1772). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-67. ISSN 1803-7550.
Al Saheb, J. a Pindur, D. Malenovice: Historie a současnost obce pod Lysou horou. 1. vyd. Malenovice: Obec Malenovice, 2014. 599 s. ISBN 978-80-260-6568-5.
Al Saheb, J. Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648). In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 83-102. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku: Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 155-164. ISBN 978-80-7464-499-3.
Al Saheb, J. Osídlení a demografický vývoj / Osadnictwo i rozwój demograficzny. In: Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2014. s. 49-68. ISBN 978-80-86696-37-9.
Al Saheb, J. Počátky a rozvoj Místku do roku 1434. In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 42-47. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Al Saheb, J. "...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Żyd szlachcica, Żyd szlachcicem. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej. Tovačov: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Wydział Filologiczno-Historyczny AJD Częstochowa. 2013.
Al Saheb, J. Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien. In: Fürst Gundakar von Liechtenstein und seine Brüder Karl und Maximilian in Südmähren und Niederösterreich. Wilfersdorf: Marktgemeinde Wilfersdorf; Stiftung Fürst Liechtenstein; Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloss Wilfersdorf. 2013.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor. In: Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov. Moravský Krumlov: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - PSLi, o.p.s.. 2013.
Al Saheb, J. Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 1. vyd. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. s. 247-266. Documenta Liechtensteiniana SN. Monographica I. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Al Saheb, J. Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období: Edice vybraných dokumentů. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. Studie o Těšínsku 21. 211 s. ISBN 978-80-86696-34-8.
Al Saheb, J. a Krůl, M. Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Valašké muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. 2013.
Al Saheb, J. a Jež, R. Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; PSLi, o.p.s.; HCLi, o.p.s., 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; PSLi, o.p.s.; HCLi, o.p.s., 2013. s. 39-42. ISBN 978-80-7464-225-8.
Al Saheb, J. ...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR v. v. i.. 2012.
Al Saheb, J. Historiografická reflexe předbělohorské etapy dějin olomouckého biskupství. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2012, roč. 2012, ISSN 1803-411X.
Al Saheb, J. Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540). In: Turzovci. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2012. Žilinský samosprávny kraj, 2012. s. 42-48. ISBN 978-80-971035-7-6.
Al Saheb, J. Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540). In: Turzovci. Bytča: Žilinský samosprávny kraj. 2012.
Al Saheb, J. Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.: Osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského. In: Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé. 1. vyd. Čadca-Český Těšín-Žilina: Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline, 2012. s. 188-201. ISBN 978-80-86696-26-3.
Al Saheb, J. Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského. In: Šľachta na Kysuciach a jej súsedia. Krásno nad Kysucou: Kysucké múzeum v Čadci; Muzeum Těšínska; Považské múzeum v Žilině. 2012.
Al Saheb, J. Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639. Těšínsko. 2012, č. 3, s. 24-27. ISSN 0139-7605.
Al Saheb, J. a Jež, R. Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku. In: Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Valtice: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity v Ostravě; Po stopách Lichtenštejnů o. p. s.; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. 2012.
Al Saheb, J. Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619. Sborník archivních prací. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 3-40. ISSN 0036-5246.
Al Saheb, J. Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší: Státoprávní spor o lenní statek Místek v 16. - 17. století. Historica Olomucensia. 2011, roč. 39, s. 19-30. ISSN 1803-9561.
Al Saheb, J. Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv Opava - SOkA Frýdek-Místek, 2011. Zemský archiv Opava - SOkA Frýdek-Místek, 2011. s. 16-33. ISBN 978-80-86388-90-8.
Al Saheb, J. Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619): V kontextu mensy olomouckého biskupství. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7368-995-7.
Al Saheb, J. K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví. In: Církevní dějiny Slezska 18. - 20. století. s. 103-117. ISBN 978-80-7248-655-7.
Al Saheb, J. Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy. In: Šlechtic v Horním Slezsku. Szlachcic na Górnym Ślasku. Ostrava-Katowice: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach, 2011. s. 375-386. Nobilitas in historia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Al Saheb, J. Protihabsburské stavovské povstání Imricha Tökölyho v Uhrách a obrana moravsko-slezsko-uherské hranice. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 187-205. ISSN 0037-6833.
Al Saheb, J. Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi. Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy. 2011, roč. 23, s. 144-152. ISSN 1804-1116.
Al Saheb, J. Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna. In: Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století. Pardubice: Nakladatelství Univerzita Pardubice, 2011. s. 27-38. ISBN 978-80-7415-047-0.
Al Saheb, J. Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské. Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.. 2011, s. 4-17. ISSN 1210-1532.
Al Saheb, J. Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání. In: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení/Kurucké války a jejich odkaz v historii, kultuře a umění. s. 67-78. ISBN 978-80-89564-00-2.
Al Saheb, J. a Müller, K. Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice. In: Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník. s. 111-126.
Brňovják, J., Al Saheb, J., Stibor, J. a Müller, K. Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice: Paměti hornoslezského barokního šlechtice. 1. vyd. Český těšín, Opava, Ostrava: Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska, 2010. Nobilitas in historia moderna 3. 296 s. ISBN 978-80-7368-849-3.
Al Saheb, J. Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období. Studia Comeniana et Historica. 2010, s. 113-125. ISSN 0323-2220.
Al Saheb, J., Jež, R., Kristian, J. a Pindur, D. Třanovice v proměnách staletí. 1. vyd. Třanovice: Obec Třanovice, 2010. 420 s. ISBN 978-80-254-8364-0.
Al Saheb, J. a Vařeka, M. Urbáře. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 58-75. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.


AutorNázev práceTypRok
Foltisová AnnaSoudní agenda městečka Paskov v 17. stoletíbakalářská 2017 
Karásková KristýnaJosefínské církevní reformy a počátky farnosti sv. Tomáše v Brně (1784-1812)bakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub