OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Studium a přijímací řízení

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Jednooborový navazující magisterský studijní obor Německý jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium. Cílem studia je vychovat absolventy s takovými vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a lingvokulturní kompetenci a které jsou základem k dalšímu vzdělávání v rámci doktorského studia.
Profil absolventa:Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura student dosáhne jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále bude mít výbornou znalost lingvistiky, německé literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturněspolečenský a politický přehled, zvláště v oblasti česko-německých vztahů. Absolvent bude disponovat vytříbeným mluveným i písemným projevem, bude schopen komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Získané znalosti bude schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe, v programech celoživotního vzdělávání nebo v rámci doktorského studia.

Základní uplatnění: Absolvent studia najde uplatnění především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích, v institucích kulturněspolečenského charakteru spolupracujících s německy mluvícími zeměmi, v informačních agenturách, v odděleních exportu českých firem spolupracujících se zahraničními firmami, ve středním managementu firem německy mluvících zemí, ve státní správě a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: