FAQ

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Jednooborový navazující magisterský studijní obor Německý jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium. Cílem studia je vychovat absolventy s takovými vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a lingvokulturní kompetenci a které jsou základem k dalšímu vzdělávání v rámci doktorského studia.
Profil absolventa:Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura student dosáhne jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále bude mít výbornou znalost lingvistiky, německé literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturněspolečenský a politický přehled, zvláště v oblasti česko-německých vztahů. Absolvent bude disponovat vytříbeným mluveným i písemným projevem, bude schopen komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Získané znalosti bude schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe, v programech celoživotního vzdělávání nebo v rámci doktorského studia.

Základní uplatnění: Absolvent studia najde uplatnění především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích, v institucích kulturněspolečenského charakteru spolupracujících s německy mluvícími zeměmi, v informačních agenturách, v odděleních exportu českých firem spolupracujících se zahraničními firmami, ve středním managementu firem německy mluvících zemí, ve státní správě a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:U navazujícího magisterského studijního oboru, kde se nekoná přijímací zkouška nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: referenttečkapyramidazavináčosutečkacz, telefon: 597 09 1234).
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt