Vědecké zaměření členů katedry germanistiky FF OU

Členové katedry:

 • prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  • Vývoj německého jazyka (zejména úřední jazyk a odborný jazyk v období rané nové němčiny)
  • Vývojové tendence v současné němčině
  • Srovnávací studia česko-německá
 • doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
  • Text a textová úloha ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
  • Analýza učebnic
  • Analýza vyučovacích a učebních postupů
 • PhDr. Irena Šebestová, CSc.
  • Německy psaná literatura ve 2. pol. 20. st.
  • Ženská literatura ve Švýcarsku v 70. letech 20. st.
  • Erica Pedretti
 • Doc. et Doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
  • Bádání v oblasti literárních a hudebních dějin šlechtického rodu Lichnowských
  • Zkoumání kulturních dějin zámku Jánský Vrch v Javorníku
  • Slezské zámecké rezidence v oblasti Opavska, Jesenicka a Bruntálska ve světle literatury, hudby a výtvarného umění německy mluvících zemí
 • Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
  • Výzkum nářečí na Hlučínsku
  • Srovnávací studia česko-německé frazeologie
 • Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
  • Gramatické prostředky kondenzace informace v němčině a češtině
  • Odborný jazyk
  • Syntax současné němčiny
 • Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
  • Jazykové prostředky k vyjádření emocionality v postmoderních textech
  • Mluvený jazyk a komunikace
  • Teorie a praxe překládání a tlumočení
 • Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
  • Srozumitelnost textu
  • Textová struktura, logické textové struktury
  • Odborný jazyk

Zahraniční lektoři:


Interní doktorandi:

 • Mgr. Marek Gajda
  • Lingvistické srovnání médií dramatu a filmu se zaměřením na jejich emoční potenciál
 • Mgr. Edita Pelikánová
  • Kontrastivní studie výskytu odborné terminologie v českých a německých časopisech pro ženy
 • Mgr. Jitka Platovská
  • Kontrastivní studie výskytu odborné terminologie v institucionální komunikaci na příkladu výročních zpráv českých a německých firem
 • Mgr. Marie Werbová
  • Srozumitelnost odborných textů v německo-českém jazykovém srovnání s ohledem na verbální a neverbální aspekty srozumitelnosti