OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví > Studium a přijímací řízení

Studium a přijímací řízení

Jednooborová studia

Bakalářské studium:

Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky 

Bakalářský obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky připravuje absolventa bakalářského programu na praxi v oblasti kulturního dědictví. Studium vybaví absolventa základními vědomostmi potřebnými pro výkon praxe v galerijním provozu, v muzeích, i v oblasti památkové péče, a to nejen z hlediska jejího legislativního vymezení, ale i z hlediska zvládnutí teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro účast v procesu obnovy kulturních památek. Základní bakalářské Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky umožní kvalifikovaný výkon povolání v široké oblasti péče o kulturní dědictví. Více informací o tomto nabízeném oboru naleznete zde.

Navazující magisterské studium:

Historie a ochrana průmyslového dědictví 

Navazující magisterský prezenční studijní obor Historie a ochrana průmyslové dědictví v rámci akreditovaného studijního programu Historické vědy představuje interdisciplinární obor, který jako jediný na území ČR připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné komplexně řešit otázky ochrany průmyslového dědictví v souladu s jeho udržitelným rozvojem v širších historických a kulturologických souvislostech. Více informací o tomto nabízeném oboru naleznete zde.

Kulturní dějiny

Navazující studijní obor Kulturní dějiny je v rámci studijního programu Historické vědy koncipován jako odborné studium moderní historické vědy se zaměřením na kulturněhistorická a filozofická hlediska. V souladu s aktuálním pojetím kulturních dějin je obor koncipován interdisciplinárně, tj. klíčové pilíře oboru tvoří přednášky a semináře historie, dějin filozofie a umění. Více informací o tomto nabízeném oboru naleznete zde.

Rigorózní řízení:

Kulturní dějiny a Historie a ochrana průmyslové dědictví

V rámci akreditovaných studijních oborů lze na katedře obhájit rigorózní řízení v oborech Kulturní dějiny a Historie a ochrana průmyslové dědictví.

Doktorské studium:

Kulturní dějiny

Od akademického roku 2010/2011 mají excelentní absolventi studijních programů Historické vědy možnost prezenčního a kombinovaného studia doktorského programu Kulturní dějiny. Studium je zaměřeno na kulturní dějiny střední Evropy s interdisciplinárními přesahy do dějin umění, filozofie, urbánní antropologie a kulturní geografie. Studium předpokládá, že se studující zapojí do vědeckého výzkumu jednotlivých školitelů a budou se aktivně podílet na výzkumných projektech pracoviště.

Dvouoborová studia

Baklářské studium:

Dějiny umění a památková péče

Katedra nabízí studium šířeji koncipovaného dvouoborového bakalářského oboru Dějiny umění a památková péče v kombinaci s dalšími obory nabízenými Filozofickou fakultou OU. Nadaní studenti obou oborů pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu Historické vědy, a to studiem oborů Kulturní dějiny a Historie a ochrana průmyslového dědictví. Všechny nabízené obory jsou podle nejnovějších trendů v oboru koncipovány interdisciplinárně.

Více informací o tomto nabízeném oboru naleznete zde.

Nabídku oborů naleznete zde.