FAQ

Katedra českého jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Charakteristika KDU

Katedra dějin umění vzdělává studenty v oblasti dějin umění, kulturních dějin a historie a ochrany průmyslového dědictví. Vědecká činnost členů katedry je soustředěná na obecné dějiny umění, umění regionu, památkovou péči, urbánní antropologii a kulturní dějiny regionu v období procesu modernizace.

Bakalářský obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky připravuje absolventa bakalářského programu na řešení otázek kulturního dědictví v jeho širších souvislostech, tedy nejen z pohledu tradičních uměleckých kritérií dějin umění, ale rovněž z hlediska širšího - kulturně historického pojetí hmotného kulturního dědictví. Současně vybaví absolventa základními vědomostmi potřebnými pro výkon praxe jak v galerijním provozu či v muzeích, tak v oblasti památkové péče, ať z hlediska legislativního vymezení státem organizované památkové péče, tak zvládnutím teoretických a praktických znalostí potřebných pro účast v procesu obnovy kulturních památek.

Zvláštní pozornost je v rámci dějin umění věnována specifickému charakteru severovýchodní Moravy a českého Slezska, které bylo z hlediska architektonické a umělecké tvorby pod vlivem nejen tradičních kulturních center, ale také pod dosud nedoceněným a dostatečně nezhodnoceným vlivem umělecké produkce Horního a Dolního Slezska.

Základní bakalářské Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky umožní kvalifikovaný výkon povolání ve veřejné správě v oblasti péče o kulturní dědictví. Katedra zároveň nabízí studium šířeji koncipovaného dvouoborového bakalářského oboru Dějiny umění a památková péče v kombinaci s dalšími obory nabízenými Filozofickou fakultou OU. Nadaní studenti obou oborů pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu Historické vědy, a to studiem oborů Kulturní dějinyHistorie a ochrana průmyslového dědictví. Všechny nabízené obory jsou podle nejnovějších trendů v oboru koncipovány interdisciplinárně.

Navazující studijní obor Kulturní dějiny je v rámci studijního programu Historické vědy koncipován jako odborné studium moderní historické vědy se zaměřením na kulturněhistorická a filozofická hlediska. V souladu s aktuálním pojetím kulturních dějin je obor koncipován interdisciplinárně, tj. klíčové pilíře oboru tvoří přednášky a semináře historie, dějin filozofie a umění. Základní faktografické znalosti jsou studiem rozvíjeny o schopnosti tvořivé aplikace, které absolvent může úspěšně uplatnit v praxi. Navazující studium oboru Kulturní dějiny studentům umožní plné rozvinutí aktuálních metod interdisciplinárního oboru kulturní dějiny a zprostředkuje jim komplexní znalosti a dovednosti, které je budou kvalifikovat k výkonu kvalifikovaných profesí.

Navazující magisterský prezenční studijní obor Historie a ochrana průmyslové dědictví v rámci akreditovaného studijního programu Historické vědy představuje interdisciplinární obor, který jako jediný na území ČR připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné komplexně řešit otázky ochrany průmyslového dědictví v širších historických a kulturologických souvislostech.

V rámci akreditovaných studijních oborů lze na katedře obhájit rigorózní řízení v oborech Kulturní dějiny a Historie a ochrana průmyslové dědictví. Od akademického roku 2010/2011 mají excelentní absolventi studijních programů Historické vědy možnost prezenčního a kombinovaného studia doktorského programu Kulturní dějiny. Studium je zaměřeno na kulturní dějiny regionu (region vymezujeme jako střední Evropu) s interdisciplinárními přesahy do dějin umění, filozofie, urbánní antropologie a kulturní geografie. Tomu odpovídá i korpus povinných teoretických a metodologických předmětů. Studium předpokládá, že se studující zapojí do vědeckého výzkumu jednotlivých školitelů a budou se aktivně podílet na výzkumných projektech pracoviště.

Vlastník zprávy: PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. | Aktualizováno: 26. 11. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt