OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jaroslav David

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 510, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)25300
telefon, mobil: 553 46 1860
604 159 745
e-mail: jaroslav.david@osu.cz
osobní WWW stránka:http://www.jardavid.ic.cz

Vzdělání

2013FF MU Brno - hodnost doc.
2004FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993-1998FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989-1993Gymnázium Havlíčkův Brod

Praxe

1999-dosudKČJ FF OU, odborný asistent
1998-1999Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • SGS/FF/2014 Toponyma - ohrožené kulturní dědictví - hlavní řešitel
  • NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen - řešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - řešitel
  • GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) - řešitel
  • GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) - člen řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • 2013-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
 • 2016-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
 • člen odborné rady časopisu Naše řeč
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Onomastická komise

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR, VEGA SR a GA Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

Univerzitní aktivity

2015-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - předseda
2015-dosudAkademický senát FF OU - člen
2013-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - člen
2012-2015Akademický senát FF OU - předseda
2009-2012Akademický senát FF OU - jednatel
2002–2003Akademický senát FF OU - člen
2002–2003Akademický senát OU - člen

Základní výzkumné zaměření

 • Onomastika, zejména historická toponomastika (zeměpisná jména) a socioonomastika
 • Historická sémantika a lexikologie


David, J. a Mácha, P. Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jak zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. 2017.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2016, roč. 17, s. 58-85. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 61-68. ISSN 1211-4413.
David, J. Mikrotoponymie městského prostoru. In: Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej 2012-10-27 Łódz. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 269-276. ISBN 978-83-8088-241-6.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva. In: J. Malura, M. Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 205-224. ISBN 978-80-7464-864-9.
David, J. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 357-359. ISSN 1211-4413.
David, J. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 357-359. ISSN 1211-4413.
David, J. Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most. In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2016. s. 78-87. ISBN 978-80-7464-843-4.
David, J. Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 359-362. ISSN 1211-4413.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR). In: Central European Conference of Historical Geographers. Praha: Historický ústav AV ČR, PřF UK, Česká geografická společnost. 2016.
David, J. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. 2016.
David, J. Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu. Studie z aplikované lingvistiky. 2016, roč. 7, s. 39-54. ISSN 1804-3240.
David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s. 26-37. ISSN 1211-4413.
David, J. a Semian, M. Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism. Slovo a slovesnost. 2015, roč. 76, s. 129-147. ISSN 0037-7031.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech for Erasmus Students in Ostrava. 2015.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Svazek/Tom 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 341-354. ISBN 978-80-7464-793-2.
David, J. Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města. In: 19. slovenská onomastická konferencia: 19. slovenská onomastická konferencia 2014-04-28 Bratislava. Bratislava: Veda, 2015. Veda, 2015. s. 379-385. ISBN 978-80-224-1426-5.
David, J. Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny: Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 228 s.. Slovo a slovesnost. 2015, roč. 76, s. 303-307. ISSN 0037-7031.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti. In: Příroda vs. industrial. Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
David, J. Czech in Ostrava. 2014.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
David, J. Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 92-95. ISSN 0027-8203.
David, J. Kolokace vlastních jmen. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 61-65. ISBN 978-80-210-6631-1.
David, J. a Mácha, P. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2014, roč. 15, s. 77-103. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
David, J. Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
David, J. Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage. Acta onomastica. 2013, roč. 54, s. 53-60. ISSN 1211-4413.
David, J. Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města. Geografické rozhledy. 2013, roč. 22, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
David, J. a Suchá, Z. Typizace ve jménech seriálových postav. Acta onomastica. 2013, roč. 54, s. 246-255. ISSN 1211-4413.
David, J. Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times. In: Die Stadt und ihre Namen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt, 2012. s. 227-238. Onomastica Lipsiensia, Band 8. ISBN 978-3-86583-697-7.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
David, J. Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 305-314. ISSN 1803-5663.
David, J. Living Toponymy in Czech New Towns: the Towns of Havířov and Ostrava-Poruba, Czech Republic. Beiträge zur Namenforschung. 2012, roč. 47, č. 4, s. 459-468. ISSN 0005-8114.
David, J. a Mácha, P. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica. 2012, roč. 53, s. 28-45. ISSN 1211-4413.
David, J. Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě. Naše řeč. 2012, roč. 95, s. 85-98. ISSN 0027-8203.
David, J. Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 94 s. ISBN 978-80-7464-140-4.
David, J. Paměť města - názvy míst OSTRAVA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7464-141-1.
David, J. Paměť města - názvy míst OSTRAVA. 2012.
David, J. Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě. In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 229-236. ISBN 978-80-555-0594-7.
David, J. Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems. Names: A Journal of Onomastics. 2011, roč. 59, s. 214-228. ISSN 0027-7738.
David, J. František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality. Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 301-306. ISSN 0037-7031.
David, J. Klasifikace honorifikačních toponym. Slovo a slovesnost. 2011, roč. 72, s. 13-27. ISSN 0037-7031.
David, J. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice: Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia, 2011. Lingvistika. 336 s. ISBN 978-80-200-1913-4.
David, J. Vlastní jména a jejich (historická) sémantika. Acta onomastica. 2011, roč. 52, s. 15-30. ISSN 1211-4413.
David, J. cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin: Etymologie místních jmen v Kosmově, Dalimilově a Pulkavově kronice. In: Lexika slovenskej onymie-hydronymia, antroponymia, toponymia. Trnava: JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity, 2010. s. 167-173. ISBN 978-80-2241-126-4.
David, J. Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2010. s. 131-137. ISBN 978-80-7368-779-3.
David, J. Honorifikační motiv v toponymii: (na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov). Acta onomastica. 2010, roč. 51, č. 2, s. 429-436. ISSN 1211-4413.
David, J. Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym). Naše řeč. 2010, roč. 93, č. 2, s. 57-70. ISSN 0027-8203.
David, J. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava. 2010.
David, J. Proměny české antroponymie po roce 1989: (na příkladech jmen dětí celebrit). Acta onomastica. 2010, roč. 51, č. 2, s. 581-590. ISSN 1211-4413.
David, J. Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland: Honorifikační motiv v české oikonymii 20. století - příčiny neuplatnění - na příkladu období 1945-1948. In: Nazwy własne i społeczeństwo. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010. s. 215-229. 2. ISBN 978-83-60178-85-0.
David, J. Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov: Internacionalizační tendence v honorifikačním motivu. In: Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 187-194. Spisy Ped. fakulty Masarykovy univerzity, č. 135. ISBN 978-80-210-5102-7.
David, J. Environmentální rozměr toponomastiky. Acta onomastica. 2009, roč. 49, č. 49, s. 98-105. ISSN 1211-4413.
David, J. Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles: from Cosmas to Hajek. Beiträge zur Namenforschung. 2009, roč. 44, č. 4, s. 419-430. ISSN 0005-8114.
David, J. Kapitoly z české oikonymie 20. století. Praha: Academia, 2009. 200 s.
David, J. Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů. Acta onomastica. 2009, roč. 50, s. 254-255. ISSN 1211-4413.
David, J. Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym). In: Meždunarodna slavistična konferencija Interkulturnijat dialog - tradiciji i perspektivy. s. 363-370. ISSN 0861-0029.
David, J. a Čech, R. Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu.
David, J. Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití. Acta onomastica. 2009, roč. 50,
David, J. Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod). In: Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník, svazek 23. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - MZA Brno, SOkA Havlíčkův Brod, 2009. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - MZA Brno, SOkA Havlíčkův Brod, 2009. s. 183-187. ISBN 978-80-86931-48-7.
David, J. Soutěž na pojmenování nového města - Havířov. Acta onomastica. 2009, roč. 50, č. 50, s. 65-80. ISSN 1211-4413.
David, J. Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání. In: Slovanský areál a Evropa. Praha: Pavel Mervart - FF UK, 2009. Pavel Mervart - FF UK, 2009. s. 229-236.
David, J. Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru: k reklamní funkci toponym. Studia slavica - Slovanské studie. 2008, č. 12, s. 177-181. ISSN 1214-3111.
David, J. Divnopis. Proč se to tak jmenuje?. Český lid. 2008, roč. 95, č. 1, s. 111-112. ISSN 0009-0794.
David, J. From Žižkovo Pole to Havířov: The honorific motive in Czech toponymy 1948?1955. Österreichische Namenforschung. 2008, roč. 36, č. 1-2, s. 15-23. ISSN 1211-4413.
David, J. Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska. In: Havlíčkobrodsko 22. Havlíčkův Brod-Brno: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod-Moravský zemský archiv Brno, 2008. Státní okresní archiv Havlíčkův Brod-Moravský zemský archiv Brno, 2008. s. 89-99. ISBN 978-80-86931-26-5.
David, J. Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov. Naše řeč. 2008, roč. 91, s. 192-196. ISSN 0027-8203.
David, J. a Čech, R. Pan Klaus a pan Úžasný. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 179-185. ISBN 978-80-7041-167-4.
David, J. Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street). Beiträge zur Namenforschung. 2008, roč. 43, s. 313-318. ISSN 0005-8114.
David, J. Etymologie ve výuce češtiny: K využití lidové etymologie zeměpisných jmen. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 25-30. ISBN 978-80-244-1947-3.
David, J. Internetové mapové zdroje pro toponomastiku. Acta onomastica. 2007, č. 48, s. 269-272. ISSN 1211-4413.
David, J. NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem). Čeština doma a ve světě. 2007, roč. XV, s. 54-57. ISSN 1210-9339.
David, J. Náš starověk v díle Ladislava Horáka. In: Havlíčkobrodsko 21. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2007. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2007. s. 139-148. ISBN 978-80-86931-26-5.
David, J. Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Český lid. 2007, č. 94, s. 430-430. ISSN 0009-0794.
David, J. Textová opora k vývoji českého jazyka. 2007.
David, J. baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu). In: Wyrazanie emocji. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2006. s. 119-125. ISBN 978-83-7525-025-1.
David, J. Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku). Acta onomastica. 2006, č. 46, s. 151-157. ISSN 1211-4413.
Jandová, E., David, J., Hoffmannová, J., Svobodová, D. a Müllerová, O. Čeština na WWW chatu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 264 s. ISBN 80-7368-253-2.
David, J. hele vis ze mas dobrej nick?. Čeština doma a ve světě. 2006, roč. 14, č. 1-4, s. 26-32. ISSN 1210-9339.
David, J. a Rous, P. Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 202 s. ISBN 80-200-1454-3.
David, J. Nicky v komunikaci na WWW chatu. In: Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 43-84. ISBN 80-7368-253-2.
David, J. Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády. In: Havlíčkobrodsko 20. Vlastivědný sborník . Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. s. 106-135. ISBN 80-86931-16-1.
David, J. Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod. In: Havlíčkobrodsko 20. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 2006. s. 62-105. ISBN 80-86931-16-1.
David, J. baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky). In: Wyrazanie emocji. Lodz, Katedra Wspolczesnego Jezyka Polskiego, Uniwersytet Lodzki. 2005.
David, J. a Nováček, O. Divotvorný místopis. 2005.
David, J. Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury). Acta onomastica. 2005, roč. 46, s. 29-42. ISSN 1211-4413.
David, J. Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku. In: Havlíčkobrodsko 19. Vlastivědný sborník.. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-SOkA Havlíčkův Brod, 2005. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno-SOkA Havlíčkův Brod, 2005. s. 5-19. ISBN 80-86931-05-6.
David, J. Čeština pro cizince aneb Lepší v jazyce plavat než se utopit. 2004.
David, J. a Rous, P. Jak Přibyslav a Hesov ke svému pojmenování přišly. Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii. 2004, roč. 4, s. 34-37.
David, J. Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska). In: ? Vztah langue a parole v perspektivě ?interaktivního obratu? v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002. . Olomouc: Univerzita Palack, 2004. Univerzita Palack, 2004. s. 123-125. ISBN ISBN 80-244-0838-4.
David, J. Toponyma na katastru Havlíčkův Brod. 2004.
David, J. Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd). Jazykovědné aktuality. 2003, roč. 40, s. 34-41. ISSN 1212-5326.
David, J. Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.. Acta onomastica. 2002, roč. XLIII, s. 181-183. ISSN 1211-4413.
David, J. Jazykoběžník . 2002.
David, J. Když se řekne . 2002.
David, J. Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.. In: Acta onomastica, roč. XLIII. . s. 7-18. ISBN 80-86496-05-8.
David, J. Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.. Acta onomastica. 2002, roč. XLIII, s. 116-118. ISSN 1211-4413.
David, J. Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka). In: Sborník Muzea Blansko . Blansko: Muzeum Blansko, 2002. Muzeum Blansko, 2002. s. 89-91. ISBN 80-903081-2-0.
David, J. Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část). In: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí . Havlíčkův Brod: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí , 2002. Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí , 2002. s. 11-17.
David, J. Bažír, Klůs, Vostřejže.... Nové knihy. 2001, roč. 41, s. 24-25. ISSN 0322-922X.
David, J. Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?. Havlíčkobrodsko. 2001, s. 192-197. ISSN bez ISBN.
David, J. Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím). In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní vědecké konference): Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní vědecké konference) 2000-09-20 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 45-56. ISBN 80-7042-589-X.
David, J. K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg). Acta onomastica. 2001, roč. 41, s. 43-49. ISSN 1211-4413.
David, J. Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech. Jazykovědné aktuality. 2001, roč. 38, s. 34-39. ISSN 1212-5326.
David, J. "miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje). In: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí . Havlíčkův Brod: Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí, 2001. Havlíčkobrodská společnost pro povznesení regionálně-historického povědomí, 2001. s. 21-23. ISBN nemá.
David, J. Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech. Acta onomastica. 2001, roč. 41, č. 1, s. 34-42. ISSN 1211-4413.
David, J. Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější. Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.. 2001, roč. 17, s. 13-13. ISSN 1211-9938.
David, J. Úvod do fonologie. Nové knihy. 2001, roč. 41, s. 27-27. ISSN 0322-902X.
David, J. Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní. 1. vyd. Havlíčkův Brod, Ostrava, Olomouc: Virgo et Aguarius, 2000. 50 s. ISBN 80-238-7029-7.
David, J. Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel. 1999.
David, J. Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. 1999.
David, J. Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918. Havlíčkobrodsko 14. 1998, s. 88-98. ISSN bez ISSN.
David, J. Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod). Acta onomastica XXXIX. 1998, s. 112-129. ISSN 80-901673-6-5.
David, J. Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci. Havlíčkobrodsko 11. 1995, s. 3-7. ISSN bez ISSN.


ZkratkaNázev předmětu
ANJDBAntroponomastika
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CASTEHrady, zámky, tvrze - zákl. kastelologie
CDEKUDějiny a kultura českých zemí
CECIEČeština pro cizince Erasmus
CECIMCizinci - sociokult. minimum a komunik.
CECIPČešt. pro cizince - jazyk, kult. a život
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
CIACACzech Language for Academic Purposes
CICULCzech Cult., History, Customs and Trad.
CIFINCzech Language - Final Exam
CIGRACzech Grammar
CIPHOCzech Phonetics and Pronunciation
CIREAReading and Writing Czech Texts
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
CLF1Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 1
CLF2Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 2
CLF3Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 3
CLF4Čeština pro ciz. se zam. na lék. praxi 4
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DISE1Diplomový seminář 1
DISE2Diplomový seminář 2
DISE3Diplomový seminář 3
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EXJDBPoznávací exkurze
EXPOPoznávací exkurze
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
FIKLUFilmový klub
FKJDBFilmový klub
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
HGRMHistorická gramatika češtiny
HGRMUHistorická gramatika češtiny
HGRM2Historická gramatika 2
HISTEHistorické texty - analýza
HLDBHistorická lexikologie a etymologie
HLJAHistorická lexikologie a etymologie
HMJDAHistorická mluvnice češtiny
HSLOVHistorie na pozadí slov
KAJDAKompl. analýza textů v diachr. perspekt.
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
LSCULCzech Culture, History, Customs and Tra.
LSGRACzech Grammar
LSPESpeaking and Understanding Czech
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OJAZYObecná jazykověda
OTOnomastika - Toponomastika
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PSATEPsaní odborného textu
PUIM1Článek v impaktovaném časopise 1
PUIM2Článek v impaktovaném časopise 2
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURC1Článek recenzovaný v češtině 1
PURC2Článek recenzovaný v češtině 2
PURN1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
PURN2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
ROPR2Ročníková práce 2
ROPR3Ročníková práce
SZN1SZZ - část - Český jazyk
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
TOJDBToponomastika
UODBÚvod do onomastiky
UOJAÚvod do onomastiky
UONOMÚvod do onomastiky
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VMJDAVývoj myšlení o spisovné češtině
VSPCDějiny spisovné češtiny
ZEPSTZáklady ediční práce - staré texty
ZONO1Onomastika - toponomastika 1
ZONO2Onomastika - antroponomastika 2
ZSCZáklady staré češtiny pro historiky
1SJDBProjektový seminář 1
2SJDBProjektový seminář 2
9AVTAktuální vývojové tendence
9CJCCizí jazyk - čeština pro cizince
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9CMMCČeština v médiích, média v češtině
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MCPDMluvnice češtiny z pohledu diachronních
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9OOnomastika
9ODPObhajoba disertační práce
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SRCLSoučasná reflexe české lingvist. tradice
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.


AutorNázev práceTypRok
Byrtusová BarboraAnalýza jazyka české historické prózy - na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráskarigorozní 2013 
Esterková YvonaLingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havlarigorozní 2013 
Svobodová ZuzanaCizí slova v češtině - chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005)rigorozní 2013 
Švrčková BarboraOronymie CHKO Beskydydiplomová 2015 
Bílková KristýnaVulgarismy v češtinědiplomová 2014 
Hajná MichaelaNázvy piv v diachronní perspektivědiplomová 2014 
Lužná BlankaHanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřinydiplomová 2014 
Slepička JanHydronymie Ostravskadiplomová 2014 
Smolková LucieNázvy literárních děl jako onomastický problémdiplomová 2013 
Suchá ZdeňkaAntroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálechdiplomová 2012 
Vejrychová EliškaVlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948diplomová 2011 
Loučka PetrOronymie Hrubého Jeseníkudiplomová 2010 
Neradilová LenkaToponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov)diplomová 2010 
Svobodová ZuzanaUrbanonymie Otrokovicdiplomová 2010 
Švihelová JanaPropria v Jungmannově Slovníku česko-německémdiplomová 2010 
Poláčková RadkaČeština pro cizince - čeština cizincůdiplomová 2009 
Štrajt PřemyslOsobní jména v písňových textechdiplomová 2009 
Pospíšilová TerezaLiterární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl)diplomová 2008 
Langrová Veronika"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka)diplomová 2007 
Sekanina ZdeněkAmerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska)diplomová 2007 
Vidličková DarinaKočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymiidiplomová 2007 
Dostálová EvaToponymie na katastru Lošticdiplomová 2006 
Kovaříková MartinaUrbanonymie Boskovicdiplomová 2006 
Lakosilová MarkétaUrbanonymie města Zlínadiplomová 2006 
Ryšková SylvaToponymie obvodu Michálkovice (Ostrava)bakalářská  
Staníková KristýnaToponymie města Frýdku-Místkubakalářská  
Píštěk MiroslavToponymie města Rychvaldubakalářská 2016 
Gavlík PetrVlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionubakalářská 2015 
Nováková LucieToponymie Bohumínabakalářská 2015 
Burková LenkaHypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska)bakalářská 2013 
Klemensová TerezaLidová etymologie toponymbakalářská 2013 
Esterková YvonaAnalýza novoročních projevů českých prezidentůbakalářská 2012 
Slepička JanToponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivěbakalářská 2012 
Malcová AndreaToponymie Staré Bělé (okr. Ostrava)bakalářská 2010 
Suchá ZdeňkaPalackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramenbakalářská 2010 
Děcká ZuzanaNázvy neziskových organizacíbakalářská 2009 
Vejrychová EliškaVlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol - Vánoční povídka Charlese Dickense)bakalářská 2009 
Hájková TerezaUmělecké pseudonymybakalářská 2008 
Loučka PetrToponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž)bakalářská 2008 
Pavelka AlešJména v kalendáříchbakalářská 2008 
Svobodová ZuzanaProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Šínová ZuzanaAntroponyma v románech tzv. červené knihovnybakalářská 2008 
Šrubařová PetraProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Klézlová MartinaLidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy.bakalářská 2006 
Zapletalová LenkaToponymie na katastru Žulové (okres Jeseník)bakalářská 2005 


Nové přístupy k výzkumu toponymie - na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
Historická sémantika
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období11/2012 - 12/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený