FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Pravidla ediční činnosti na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

  1. Ediční komise projedná návrhy doložené řádně vyplněným a schváleným formulářem synopsis s ohledem na finanční možnosti FF OU pro daný rok. Termín pro dodání synopsí do edičního plánu na následující rok je 30. 9. Ediční komise schvaluje návrh plánu na následující kalendářní rok do konce měsíce listopadu. Schválený ediční plán bude zveřejněn na www stránkách FF OU.
  2. Termín pro dodání rukopisů skript a monografií, které jsou hrazeny z prostředků FF, je 31. 5. Pro časopisy jsou stanoveny termíny dodání 5 a 10 měsíc vždy daného roku. Sborníky z konferencí a všechny publikace, jejichž vydání je finančně podporované z jiných než fakultních zdrojů, mají termíny uvedeny ve schváleném edičním plánu. Další výjimky je třeba projednat s proděkanem pro vědu a výzkum. Oddělení vědy a výzkumu nebude přijímat rukopisy po stanoveném termínu.
  3. Podmínkou pro vydání publikace jsou doporučující posudky nejméně dvou odborníků z příslušných oblastí (minimálně jeden působící mimo FF OU). Ediční komise stanovila požadavky na recenzenty – jejich dosažené akademické vzdělání musí být prof., doc., popř. PhDr., Ph.D., CSc., Dr. V případě vydávání studijních opor, musí být alespoň jeden recenzent z VŠ prostředí (v tomto případě platí dosažené akademické vzdělání prof., doc., popř. PhDr., Ph.D., CSc., Dr.) a druhý recenzent může být z praxe.
    • U monografií vydávaných z prostředků FF si jeden recenzní posudek zajišťuje autor publikace, druhý zadává oddělení vědy a výzkumu společně s ediční komisí. Ten je hrazen z prostředků FF a má charakter důkladného posouzení s rysy vědecké redakce – recenzent se v něm přesně vyjádří ke kvalitě rukopisu a rozsahu nezbytných úprav, upozorní na věcné omyly, koncepční, biliografické i formální nedostatky, eventuálně doporučí jazykové korektury a rovněž doporučí či zamítne dát souhlas s tiskem publikace. Autor má povinnost přihlédnout k připomínkám recenzenta, resp. řádně zdůvodnit jejich nerespektování.
    • Oba posudky na publikační výstupy z projektů hrazených z jiných zdrojů si zajišťuje autor, předloží je však vždy před tiskem publikace na oddělení vědy a výzkumu. Předpokládá se, že také v tomto případě bude mít nejméně jeden posudek rysy důkladné vědecké recenze, kterou vypracuje nezávislý odborník z dané oblasti.
    • Posudky na skripta i sborníky z konferencí si zajišťuje autor (editor).
  4. Podklady pro tisk skript, sborníků a časopisů se zasílají na oddělení pro vědu a výzkum elektronicky, popř. jsou dodány na CD-ROM. Tisk je prováděn z předloženého materiálu. Za obsahovou i formální kvalitu publikace zodpovídá autor. Ediční komise ani oddělení vědy a výzkumu neprovádí korektury. Z technických důvodů se doporučuje umístit čísla stránek „dole uprostřed“, první kapitola publikace musí začínat na liché straně, tirážní strana je sudá, stránky se počítají od první započaté (tj. např. titulu knihy, volného listu). Autor zároveň předloží v elektronické podobě krátkou (5 – 10 řádků) anotaci publikace a klíčová slova (5–8). V případě cizojazyčné publikace zašle anotaci a klíčová slova v angličtině, češtině a v jazyce, v němž je spis napsán.
Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 29. 08. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt