FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
 
funkce:
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
obor činnosti:
chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1850, 597 09 1850
 
e-mail:
irenatečkabogoczovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 603, 6. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2000doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 - 1985VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština – jugoslavistka, učitelství pro jazykové školy
1976 - 1980SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 - 1976ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec

Praxe

2014 - dosudKatedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 - 2013Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 - 1997Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě – odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 - 1990Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník

Další působení

2003 - 2006Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, interní pracovník na dobu určitou, docent
1996 - 1997Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; interní pracovník (adjunkt) na dobu určitou

Výzkum a grantová činnost

2009-2011Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci, GAČR 405/09/0113
2005
(konec realizace)
Specifika církevní komunikace, GAČR 405/03/0547
2005
(konec realizace)
Encyklopedie Slezska a severní Moravy, Výzkumný záměr MŠMT, MSM 179000001
1997
(konec realizace)
Polská národní menšina na Těšínsku v ČR, GAČR 404/95/0289
2000
(konec realizace)
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace (výstup: Tváře češtiny), GAČR 405/98/0639
1997
(konec realizace)
Mluvená čeština v Čechách a na Moravě, GAČR 405/95/0009

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2001 - dosudČlenství v redakční radě Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, katedra historie FF OU
2004 - 2008Členství v Českém komitétu slavistů
2007 - dosudČlenství v Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław
1997 - dosudČlenství v Jazykovědném sdružení ČR
2011 - 2014Členství ve Vědecké radě FF OU
3 funkční obdobíČlenství a Akademickém senátu OU
2011 - 2017Členství v oborové radě doktorského studijního programu P7310 Filologie, obor Polský, jazyk na FF OU
2013 - dosudČlenství v oborové radě doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2008 - 2012Členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR – výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2010 - dosudČlenství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2010 - dosudČlenství v redakční radě Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2010 - 2012Členství ve výzkumném kolektivu Słownika gwar śląskich, Instytut Śląski, Opole
2013 - dosudČlenství v redakční radě ČMF

Didaktické zaměření (garance předmětů)

 • slavistika Úvod do studia slovanských jazyků a Staroslověnština, Srovnávací slovanská typologie, Jazyky slovanských národů a etnik, Dějiny jihoslovanských národů a etnik, Srbština a chorvatština
 • bohemistika Dialektologie, Běžně mluvený český jazyk
 • obecná lingvistika Kognitivní a komunikační lingvistika

Badatelské zaměření a oblasti publikační činnosti

 • sociolingvistika,
 • etnolingvistika,
 • jazyková politika,
 • bilingvismus,
 • jazyková interference,
 • jazykový stereotyp,
 • lidová slovesnost,
 • mluvená čeština,
 • těšínské nářečí,
 • slovanská srovnávací jazykověda

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt