OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Dalibor Janiš

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:vědecký pracovník
obor činnosti:dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)25800
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)25830
telefon, mobil: 553 46 1975
e-mail: dalibor.janis@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 1996–2000: PrF MU v Brně – int. doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy (Ph.D.)
 • 1991–1996: PrF MU v Brně – magisterské studium oboru Právo (Mgr.)

Praxe

 • 2015–dosud: FF OU, KH – vědecký pracovník
 • 2012–2015: FPF SU, ÚHV – odborný asistent
 • 2000–2012: HÚ AV ČR, Brno – vědecký pracovník

Výzkumná a grantová činnost

Granty aktivní:

 • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GA ČR, 15-01866S (člen řešitelského týmu)
 • Raně novověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě, GA ČR, P405/12/0639 (člen řešitelského týmu)

Granty neaktivní:

 • Zemské soudnictví, zeměpanské úřady a správní systém na Moravě vrcholného středověku, GA ČR, 404/03/P122 (řešitel)
 • Moravské zemské zřízení z roku 1545 – edice, GA AV ČR, KJB80153 (řešitel)
 • Moravský zemský sněm v 16. století (Edice sněmovních památek z let 1518–1570), GA ČR, 404/05/2082 (řešitel)
 • Vladislavské zemské zřízení a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), GA ČR, 404/00/1721 (člen řešitelského týmu)
 • Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918, GA ČR, 407/03/0527 (člen řešitelského týmu)
 • Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3 (vědecko-pedagogický pracovník)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Časopis Východní Morava (tajemník redakce)
 • Matice moravská (člen)
 • Klub Augusta Sedláčka (člen)
 • International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (člen)

Základní výzkumné zaměření

 • dějiny středověku a raného novověku (13.–16. století) se zaměřením na právní dějiny
 • edice pramenů zemského práva
 • dějiny šlechty a šlechtických sídel
 • památková péče


Janiš, D. a Štětina, J. Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově. Castellologica Bohemica. 2017, ISSN 1211-6831.
Janiš, D. Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století. Časopis Matice moravské. 2017, ISSN 0323-052X.
Janiš, D. Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví. In: Dějiny hradu Špilberka. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2017.
Antonín Malaníková, M., Antonín, R., Srodecki, P. a Janiš, D. Collective identity in the context of medieval studies. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Interpretationes. 199 s. ISBN 978-80-7464-882-3.
Janiš, D. Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe. In: 1. Prager-Berliner Mediävistentreffen. Transformationsprozesse in der europäischen Zivilisation zwischen Antike, Mittelalter und Humanismus. Praha: Centrum medievistických studií. 2016.
Janiš, D. Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka. In: zvaná přednáška. Muzeum v Podchřibí, Vřesovice: Muzeum v Podchřibí. 2016.
Janiš, D., Vrla, R. a Langová, J. Hrad Lukov - nové objevy. In: zvaná přednáška. Muzeum luhačovického Zálesí, Luhačovice: Muzeum luhačovického Zálesí. 2016.
Janiš, D. Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě. In: Jan Hus. 600 lat. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Janiš, D. Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century. In: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem: Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich 2015-06-26 Bydgoszcz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkego, 2016. s. 256-271. ISBN 978-83-8018-091-8.
Janiš, D. a Janišová, J. Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604. In: Alis volat propriis . Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 317-327. ISBN 978-80-86736-49-5.
Janiš, D. Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně. Studie o rukopisech. 2016, roč. 46, č. 1, s. 133-149. ISSN 0585-5691.
Janiš, D. Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím. 2016.
Janiš, D. Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku. In: M. Nodl, P. Wecowski a kol.. Právní kultura středověku. 1. vyd. Praha: Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, 2016. s. 147-164. Colloquia mediaevalia Pragensia 17. ISBN 978-80-7007-450-3.
Janiš, D. Třicetiletá válka a valašská povstání. In: D. Valůšek a kol.. Hvozdná 1446-2016. Kapitoly z dějin obce. 1. vyd. Hvozdná: Obec Hvozdná, 2016. s. 24-35. ISBN 978-80-270-0641-0.
Janiš, D. Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena. Moravský zemský soud v poděbradské době. In: Poděbradská éra v zemích České koruny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 142-150. ISBN 978-80-7422-538-3.
Janiš, D. a Janišová, J. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově. 1. vyd. Brno: Římskokatolická farnost Chvalnov, 2015. 208 s. ISBN 978-80-263-0995-6.
Janiš, D., Holík, J., Langová, J. a Vrla, R. Hrad Lukov - proměny opevněného sídla. 1. vyd. Lukov: Spolek přátel hradu Lukova, 2015. 184 s. ISBN 978-80-905794-2-2.
Janiš, D., Vácha, Z. a Vrla, R. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 40, s. 799-817. ISSN 0231-5823.
Janiš, D. ?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands. In: Kościół a wojna. Między wczesnym a późnym średniowieczem. Bydgoszcz. 2015.
Janiš, D. The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State. In: Making Constitutions, Building Parliaments. London. 2015.
Janiš, D. The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility. In: Collective Identity in Social Networks of the Medieval Europe. Ostrava. 2015.
Janiš, D. Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.. 2014.
Janiš, D. Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.. 2014.
Janiš, D. Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku. In: Právní kultura ve středověku. Praha. 2014.
Janiš, D. Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.. 2014.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.