OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Blažena Gracová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1997FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
1996, 2000, 2001, 2002, 2007Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN – studijní pobyt
1993, 2003Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština

Praxe:

1997-dosudOU, FF, KHI - docentka
1991-1997OU, FF, KHI – odborná asistentka
1988-1991Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka
1984-1988ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977-1984Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973-1977Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

  • Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
  • Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
  • Vedoucí sekce tvorby učebnic při Stálé společné česko-polské komisi humanitních věd při MŠMT ČR a MEN PR (od 1996 do 2006)
  • Členka ad hoc Pracovní skupiny pro posouzení učebnic dějepisu při MŠMT (od 2000)
  • Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
  • Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
  • Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)

Základní výzkumné zaměření:

  • Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu.
  • Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
  • Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.


Labischová, D. a Gracová, B. Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu. In: XI. Sjezd českých historiků; hlavní sekce H01 I Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. Olomouc. 2017.
Gracová, B. Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks. Historia@Teoria. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 73-99. ISSN 2450-8047.
Gracová, B. Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks. In: V. Julkowska, W. Verner. Memory of heritage - heritage of memory. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM, 2016. s. 228-255. ISBN 978-83-63047-89-4.
Gracová, B. Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu. In: GRACOVÁ, B., TOMÁŠEK, M.. Obraz období socialismu v českých a polských učebnicích / Obraz okresu socjalizmu w czeskich i polskich podręcznikach. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 52-70. ISBN 978-80-7464-854-0.
Gracová, B. a Labischová, D. Nauczanie historii w republice Czeskiej. Wiadomości historyczne. 2016, s. 37-42. ISSN 0511-9162.
Gracová, B. a Tomášek, M. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. 2016.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. In: Memory of heritage - heritage of memory. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2016. s. 256-277. ISBN 978-83-63047-89-4.
Labischová, D. a Gracová, B. October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours. Historia@Teoria. 2016, s. 31-54. ISSN 2450-8047.
Gracová, B. a Konieczka-Śliwińska, D. Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe. In: Baron, Roman - Madecki, Roman - Malicki, Jan et al.. Czeskie badania nad Polska w kontekscie Europy środkowej i wschodniej. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. s. 125-142. ISBN 978-80-7286-271-9.
Gracová, B. a Beneš, Z. Didaktika dějepisu: Mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou. In: Oborové didaktiky: stav - bilance - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 289-326. Syntézy výzkumu vzdělávání 2. ISBN 978-80-210-7769-0.
Gracová, B. Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření: Neue Horizonten der Geschichtsunterricht. Geschischtsunterricht, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur zwischen Massenmedien, Schullbuch und Unterrichtsmaterialen.. In: Nové horizonty historické edukace. Historická edukace, historické vědomí a historická kultura mezi masmédii, učebnicemi a edukačními materiály. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2015. s. 233-243. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii. In: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa światy. 1. vyd. Warszawa: DiG, 2015. s. 631-639. ISBN 978-83-7181-917-9.
Labischová, D. a Gracová, B. Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 2015, roč. 34, s. 63-85. ISSN 1643-8191.
Gracová, B. Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.: Neue Horizonten der Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur zwischen Massenmedien, Schulbuch und Unterrichtsmaterialen.. In: Nové horizonty historické edukace. Historická edukace, historické vědomí a historická kultura mezi masmédii, učebnicemi a edukačními materiály. 1. vyd. Praha: Casablanca, 2015. s. 206-232. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie. In: Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław: Centrum im. Willy Brandta. 2014.
Gracová, B. Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-502-0.
Gracová, B. Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, s. 150-160. ISSN 1803-7550.
Gracová, B. Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii. In: Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń - dwa światy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Úvodem. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 1. vyd. ISBN 978-80-7464-502-0.
Gracová, B., Labischová, D. a Szymeczek, J. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.. 2014.
Gracová, B. a Labischová, D. Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu. In: I mlčení je lež. VI. ročník konference o výuce moderních dějin. Ostrava. 2013.
Gracová, B. Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. 2013, roč. 27, s. 163-172. ISSN 1211-6068.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2013.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Changes in European Consciousness within the Context of Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 193 s. ISBN 978-80-7464-312-5.
Gracová, B. a Labischová, D. Kompetence historického myšlení a jejich testování. In: X. sjezd českých historiků. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 183-194. X. sjezd českých historiků III. ISBN 978-80-7464-351-4.
Gracová, B. Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření). In: X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Svazek III. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872), 2013. s. 49-73. X. sjezd českých historiků III. ISBN 978-80-7464-351-4.
Labischová, D. a Gracová, B. Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce. In: Historie hranicí nekončí. Koference. Český Těšín. 2013.
Gracová, B. a Labischová, D. Slovo úvodem. Ostravská univerzita, 2013. s. 7-10. ISBN 978-80-7464-351-4.
Gracová, B. Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice. In: St. Roszak, M. Strzelecka, A. Wiczorek, L. Wróbel (edd.): Toruńskie spotkania dydaktyczne X. Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zmian edukacji historycznej. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2013. s. 48-58. Toruńskie Spotkania Dydaktyczne X. ISBN 978-83-7352-204-6.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 202 s. ISBN 978-80-7464-405-4.
Gracová, B. a Labischová, D. Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. 2013.
Labischová, D. a Gracová, B. Vztah ostravských žáků a učitelů k historii. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 2013, roč. 27, s. 37-66. ISSN 0232-0967.
Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Gracová, B. Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech. Acta Universitatis Carolinae. 2012, roč. 2012, č. Tomus LII, s. 311-320. ISSN 0323-0562.
Gracová, B. Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern. In: Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. 1. vyd. Vaduz, Liechtenstein: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2012. s. 183-194. ISBN 978-3-906393-60-5.
Gracová, B. Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě. 2012, roč. 26, s. 317-333. ISSN 1211-6068.
Labischová, D., Gracová, B. a ZÁDRAPOVÁ, L. Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže. 2012.
Gracová, B. Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 131, č. supplement, s. 173-181. ISSN 0323-052X.
Gracová, B. Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích. In: Jazyk-škola-prostor jako dererminanty kulturního vývoje Těšínského Slezska. 1. vyd. Czeski Cieszyn: Kongres Polaków v Republice Czeskiej, 2012. s. 236-246. ISBN 978-80-87381-10-6.
Gracová, B. a Labischová, D. Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, s. 516-543. ISSN 1211-4669.
Labischová, D. a Gracová, B. Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 2011.
Gracová, B. a Beneš, Z. History Didactics in the Czech Republic. In: Facing-Mapping-Bridging Diversity. Foundation of a European. Discourse on History Education. Part 1. 1. vyd. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2011. s. 139-172. ISBN 978-3-899-74731-7.
Gracová, B. a Kubiková-Rosová, K. Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938. In: Český Těšín 1920-1989. Vznik a výstavba města v meziválečném období. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 91-105. ISBN 978-80-7248-651-9.
Gracová, B. Holocaust v paměti české středoškolské mládeže. Historie - Otázky - Problémy. 2010, roč. 2, č. 2, s. 197-209. ISSN 1804-1132.
Gracová, B. Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu. In: Beneš, Z.(ed.): Dvojí rok 1968? Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu. Praha: Casablanca, 2010. Casablanca, 2010. s. 157-168. ISBN 978-80-87292-05-1.
Gracová, B. Politická anekdota jako historický pramen. In: Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou?. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2010. s. 49-58. Studia Historica Didactica 2. ISBN 978-80-7414-266-6.
Gracová, B. Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření). In: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : (stupínek, jeviště, plátno). 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 56-66. Studia historica didactica ; 1. ISBN 978-80-7414-257-4.
Gracová, B. Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.). In: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Stupínek - jeviště - plátno. 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 133-156. Studia Historica Didactica 1. ISBN 978-80-7414-257-4.
Gracová, B. Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic. In: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (Genderová tematika ve výuce dějepisu). 1. vyd. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 27-38. Studia Historica Didactica 3. ISBN 978-80-7414-367-0.
Gracová, B. Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii. Wiadomości Historyczne. 2009, s. 24-34. ISSN 0511-9162.
Gracová, B. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky. In: Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. Univerzita Karlova v Praze, 2009. s. 291-295. ISBN 978-80-7308-298-7.
Gracová, B. Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.: Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v regionálním denním tisku. In: Historik na Moravě. Brno: Matice moravská, 2009. Matice moravská, 2009. s. 723-736. ISBN 978-80-86488-57-8.
Gracová, B. Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern. In: Zweierlei 1968?. Die Umbruchjahre 1968 und 1989 in deutschen und tschechischen Schulbüchern. Braunschweig: Georg-Eckert-Institut, 2008. Georg-Eckert-Institut, 2008. s. 161-173. ISBN 978-3-89971-483-8.
Gracová, B. Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita. In: Nová role učitele / budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 123-131. ISBN 978-80-7368-517-1.
Gracová, B. Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření). In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2008. s. 179-200. ISBN 978-80-86841-10-6.
Gracová, B. Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. s. 9-30. ISBN 978-80-211-0571-3.
Gracová, B. Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.. Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis. 2008, č. 1, s. 439-455. ISSN 1803-411X.
Labischová, D. a Gracová, B. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 278 s. ISBN 978-80-7368-584-3.
Gracová, B., Beneš, Z. a Průcha, J. Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.. první. vyd. Praha: MŠMT, 2008. 85 s. ISBN 978-80-211-0570-6.
Gracová, B. Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže. In: Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. Univerzita J. E. Purkyně, 2008. s. 45-52. ISBN 978-80-7414-032-7.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu I.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu II.. 2007.
Labischová, D. a Gracová, B. Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol. 2007.
Gracová, B. Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.. Těšínsko. 2007, roč. 50, s. 1-5. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam. In: IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6. - 8. září 2006. Svazek I.. Pardubice - Praha - Ústí na Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2007. Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2007. s. 97-114. ISBN 978-80-904069-0-2.
Gracová, B. Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc.. Hradec Králové: FHS, Univerzita Hradec Králové, 2007. FHS, Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 75-87.
Gracová, B. Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 81-96. ISBN 978-80-7368-283-5.
Gracová, B. a Popelka, P. První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol. 2007.
Gracová, B. Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.. Těšínsko. 2007, roč. 50, s. 31-32. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen. In: Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. (Hrsg. H. DOLEZEL-A.HELMEDACH). Hannover: Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 113, 2006. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 113, 2006. s. 129-155. ISBN 3-88304-313-3.
Gracová, B. Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych). In: Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Wrocław: Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA Lubin, 2006. Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA Lubin, 2006. s. 37-48. ISBN 83-901518-9-8.
Gracová, B. Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się. In: Dynamika śląskiej tożsamści. Katowice: Wadawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Wadawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. s. 151-170. ISBN 83-226-1552-3.
Gracová, B. Vědomí evropanství u české studující mládeže. In: Historie a škola III. Člověk, společnost, dějiny II. (Uspořádal Z. Beneš). s. 39-63.
Gracová, B. Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách. In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií UJEP, 2006. Ústav humanitních studií UJEP, 2006. s. 51-56. ISBN 80-7044-771-0.
Gracová, B. Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii (Ed. I. Málková - J. Malura). Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 227-240. ISBN 80-7198-274-X.
Gracová, B. Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, PedF, Katedra historie a sociální pedagogiky, 2006. MU, PedF, Katedra historie a sociální pedagogiky, 2006. s. 144-151. ISBN 80-86633-74-8.
Gracová, B. Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic. In: Acta historica Neosoliensia. Banská Bystrica: Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB, 2005. Ročenka katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB, 2005. s. 243-256. ISBN 80-8083-173-4.
Gracová, B. Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí. In: Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005. Matice moravská, 2005. s. 109-121. ISBN 80-86488-23-3.
Gracová, B. První republika v učebnicích našich sousedů. In: Historie-Historica 12. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 299-312. ISBN 80-7368-044-0.
Čapek, V., Gracová, B., Jílek, T. a Východská, H. Úvod do didaktiky dějepisu. 2005.
Gracová, B. Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten. In: Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen. Nationalgeschichte im Schulunterricht in Ostmitteleuropa . Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2004. Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2004. s. 223-252. ISBN 3-88304-312-5.
Gracová, B. Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2004. Spisy FF OU. 297 s. ISBN 80-7042-677-2.
Gracová, B. Vědomosti polské studující mládeže z české historie. In: Historica 11. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 207-228. ISBN 80-7042-666-7.
Gracová, B. Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti . Praha: FF UK Praha, 2003. FF UK Praha, 2003. s. 9-24. ISBN 80-7308-039-7.
Gracová, B. Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti . Brno: PF MU Brno, 2003. PF MU Brno, 2003. s. 39-47. ISBN 80-210-3076-3.
Gracová, B. Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže. In: Historica 9. Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2002. s. 65-83. ISBN 80-7042-618-7.
Gracová, B. Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej. Pamiętnik Cieszyński.. 2002, s. 109-130. ISSN 0137-558x.
Gracová, B. Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže. In: Acta historica neosoliensia (Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V./2002) . Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB , 2002. Katedra histórie FHV UMB , 2002. s. 194-209. ISBN 80-8055-703-9v.
Gracová, B. a Labischová, D. Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.. -. 2001, s. 410-448. ISSN 0232-0967.
Gracová, B. Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný. 2001.
Gracová, B. Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století. 2001.
Gracová, B. Češi a Slováci z pohledu studující mládeže. In: Česko-Slovenská historická ročenka . s. 107-119. ISBN 80-210-2484-4.
Gracová, B. Jak vnímají žáci sousední národy.. Moderní vyučování. 2000, s. 8-9.
Gracová, B. Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.. In: Sborník statí ze semináře v Krnově: Češi a Němci dříve a dnes. Problémy národní identity a vzájemných vztahů Čechů a Němců Opava. Opava : Open Education & Sciences, 2000. Open Education & Sciences, 2000. s. 75-91. ISBN 80-901974-8-5.
Gracová, B. Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. . Praha: HÚ AV ČR Praha, 2000. HÚ AV ČR Praha, 2000. s. 113-129. ISBN 80-7286-021-6.
Gracová, B. T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže. In: Spory o dějiny III. Sborník kritických textů. . Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. Masarykův ústav AV ČR, 2000. s. 128-141. ISBN 80-902659-7-9.
Gracová, B. Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže. In: Wieki Stare i Nowe. Tom 1 . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2000. s. 172-193. ISBN 83-226-1005-X.
Gracová, B. Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů, I. . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 101-118. ISBN 80-7042-558-2.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.. 1999.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Gracová, B. Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej. In: Mezinárodní konference na Pedagogické univerzitě ve Vilniu: Vaizdumas mokant istorijos vidurinéje ir aukštojoje mokykloje (Využití názorných prostředků ve výuce dějepisu) . Vilnius: PdF ve Vilniu, 1999. PdF ve Vilniu, 1999. s. 16-24.
Gracová, B. a Tlolková, Š. Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 19. . Ostrava: Tilia, 1999. Tilia, 1999. s. 7-33. ISBN 80-86101-21-5.
Gracová, B. Jak se známe a vidíme v České a Polské republice. In: MŠMT, Ostravská univerzita: Česká a polská mládež o sobě . Ostrava: MŠMT, Ostravská univerzita, 1998. MŠMT, Ostravská univerzita, 1998. s. 103-132. ISBN 80-7042-515-6.
Gracová, B. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 1998. 261 s. ISBN 80-7042-511-3.
Gracová, B. Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích. In: Ročenka katedry historie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Acta historica neosoliensia . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta hum. Vied, 1998. Univerzita Mateja Bela, Fakulta hum. Vied, 1998. s. 62-83. ISBN 80-8055-205-3.
Gracová, B. Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin. In: Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě: Slezsko v dějinách českého státu . Opava: Tilia, 1998. Tilia, 1998. s. 47-54. ISBN 80-86101-18-5.
Gracová, B. Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 121-136. ISBN 80-7042-506-7.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. ISBN 80-85819-05-8.
Gracová, B. Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu. In: PedF Masarykovy Univerzity: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - Řada společenských věd č. 16 . Brno: Masarykova Univerzita, PedF, 1997. Masarykova Univerzita, PedF, 1997. s. 88-96. ISBN 80-210-1603-5.
Gracová, B. Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic. In: Zborník výstupných úloh z vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou dňa 11.-12. 9.l 1996 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela: Zborník č. 4 1996-09-11 . Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitný, 1997. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitný, 1997. s. 81-90. ISBN 80-8055-027-1.
Gracová, B. Studující mládež o Těšínsku. Těšínsko. 1997, roč. XL, s. 20-25. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Úloha školy při formování obrazu sousedního národa. In: Sborník přispěvků z mezinarodni konference: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti . Brno: Masarykova Univerzita, PedF - Česko-moravská nadace sv. Hypolita, 1997. Masarykova Univerzita, PedF - Česko-moravská nadace sv. Hypolita, 1997. s. 68-74. ISBN 80-7204-059-6.
Gracová, B. Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 5 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 197-223. ISBN 80-7042-474-5.
Gracová, B. Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne. In: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 15. 11. 1991- 17. 11. 1991: Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert . München: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 1997. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 1997. s. 189-216. ISBN 3-486-56021-2.
Gracová, B. Jak se známe a vidíme v České a Polské republice. Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance. 1996, roč. 2, s. 6-11. ISSN není.
Gracová, B. Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941. Těšínsko. 1996, roč. 39, s. 27-28. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích. In: Rada Evropy: Občan - národ - stát. Rada Evropy. Vznik nových států v Evropě na začátku 20. století 1996-04-18 . Poděbrady: Rada Evropy - Ústav rozvoje školství PedF UK Praha, 1996. Rada Evropy - Ústav rozvoje školství PedF UK Praha, 1996. s. 109-122. ISBN není.
Gracová, B. Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 119-140. ISBN 80-7042-454-0.
Gracová, B. Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu. Regionální revue. 1996, roč. 3, s. 46-54. ISSN 1210-8340.
Gracová, B. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci. In: Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice: Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v České republice 1995-06-21 . Brno: Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 1996. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 1996. s. 43-49. ISBN 80-7204-012-X.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla). Opava-Ostrava: Optys Opava, Ostravská univerzita, 1995. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. ISBN 80-85819-45-7.
Gracová, B. Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky. In: Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při MŠMT ČR a MNV PR: Česká polonistika a polská bohemistika . Praha: MŠMT ČR, 1995. MŠMT ČR, 1995. s. 91-128. ISBN 80-7042-422-2.
Gracová, B. a Przybylová, B. Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace. In: Ostravská univerzita: Nisko 1939/1994 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 234-252. ISBN 80-7042-422-2.
Gracová, B. Velká propagační akce s písmenem ?V?. Těšínsko. 1995, roč. 38, č. 4, s. 27-28. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace. In: Archiv města Ostravy: Ostrava - příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17 . Ostrava: Sfinga, 1995. Sfinga, 1995. s. 164-181. ISBN 80-7188-013-2.
Gracová, B. ?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942. Časopis Matice moravské. 1995, roč. 114, č. 2, s. 339-352. ISSN 0323-052X.
Gracová, B. Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 73-87. ISBN 80-7042-431-1.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo). Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. ISBN 80-85819-17-1.
Gracová, B. Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska. Těšínsko. 1994, roč. 37, č. 1, s. 2-7. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie Brno. Řada C - společenskovědní B. s. 293-299.
Gracová, B. Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940. Těšínsko. 1994, roč. 37, č. 2, s. 12-18. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel). Opava-Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. ISBN 80-85819-05-8.
Gracová, B. Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu. In: Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993. s. 231-359. ISBN 80-85491-39-7.
Gracová, B. Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy. In: Historica 1, Sborník prací FF OU: Historica 1, Sborník prací FF OU . Ostrava: Sfinga, 1993. Sfinga, 1993. s. 95-104. ISBN 80-7042-393-5.
Gracová, B. Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.. Těšínsko. 1993, roč. 36, s. 32-32. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870. Těšínsko. 1993, roč. 36, č. 3, s. 26-27. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku. Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C. 1993, s. 247-251. ISSN není.
Gracová, B. Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století. Těšínsko. 1993, roč. 36, č. 3, s. 10-13. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 4, s. 9-12. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Česká společnost a napadení Polska v září 1939. In: Historie-Historica 130, C-27. Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. Ostravská univerzita, 1992. s. 37-51. ISBN 80-7042-050-2.
Gracová, B. Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 2, s. 29-30. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 2, s. 28-29. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 3, s. 25-26. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938. Těšínsko. 1992, roč. 35, č. 1, s. 14-16. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách. Časopis Slezského zemského muzea. 1992, roč. 41, č. serie B, s. 172-184. ISSN 0323-0678.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmenzel. Těšínsko. 1991, roč. 34, č. 3, s. 24-24. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Věžní hodiny v Dobraticích. -. 1991, roč. 34, č. 2, s. 25-25. ISSN 0139-7605.
Gracová, B. Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939). In: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostrava 120, C-25. Praha: Státní nakladatelství, 1990. Státní nakladatelství, 1990. s. 73-92. ISBN 80-7042-044-8.
Gracová, B. Podnikové muzeum ŽDB. In: Z dějin hutnictví 18. s. 268-273.
Gracová, B. Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla. Těšínsko. 1988, č. 3-4, s. 47-47.
Gracová, B. Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1985, č. serie B, s. 59-70.
Gracová, B. Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939. Těšínsko. 1984, č. 3, s. 7-12.
Gracová, B. Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890. Těšínsko. 1981, č. 1, s. 18-20.
Gracová, B. Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905. In: Ostrava 11. s. 251-280.
Gracová, B. Dvojí výročí Petra Cingra. Těšínsko. 1980, č. 3, s. 4-5.
Gracová, B. Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko. Těšínsko. 1980, č. 3, s. 19-20.
Gracová, B. Ladislav Ševčík. Těšínsko. 1980, č. 1, s. 1-2.
Gracová, B. K počátkům Polského domu v Ostravě. In: Ostrava 10. s. 294-311.
Gracová, B. Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939. Těšínsko. 1979, č. 1, s. 14-17.
Gracová, B. Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938. Těšínsko. 1979, č. 3, s. 1-4.
Gracová, B. Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899. Vlastivědné listy. 1978, roč. 4, č. 2, s. 13-14.
Gracová, B. Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938. In: Ostrava. s. 204-212.
Gracová, B. Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1976, roč. 1976, č. serie B, s. 139-150.
Gracová, B. Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938. Slezský sborník. 1976, roč. 74, č. 1, s. 48-53.
Gracová, B. a Grobelný, A. Z minulosti Karvinska. In: Studie o Těšínsku 4. s. 11-53.
Gracová, B. Do dětmarovické kroniky 1898-1914. Těšínsko. 1974, č. 3, s. 28-31.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem. Těšínsko. 1974, č. 1, s. 20-23.
Gracová, B. Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939. Těšínsko. 1974, č. 3, s. 3-6.
Gracová, B. Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938. Časopis Slezského muzea. 1974, roč. 23, č. serie B, s. 1-14.
Gracová, B. Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem. Těšínsko. 1973, č. 1, 3, s. 19-23.
Gracová, B. Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896. Těšínsko. 1973, č. 4, s. 1-1.


AutorNázev práceTypRok
Zapletal PavelVizuální prostředky ve výuce dějepisu a možnosti práce s nimidiplomová  
Lokaj MartinVelitelé Četnického oddělení v Moravské Ostravě a podřízených okresních četnických velitelství v letech 1918-1939diplomová 2017 
Novotná LenkaObraz období normalizace v dobových televizních seriálechdiplomová 2017 
Owczarzová LucieObraz období normalizace v českém filmudiplomová 2017 
Zajícová PetraObraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německýchdiplomová 2016 
Lisník LukášStátní československá reálka v Moravské Ostravě do roku 1938diplomová 2015 
Slavíková IvanaAlternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřovánídiplomová 2015 
Bednářová BeataObraz socialistické každodennosti na stránkách polských a českých dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Janková JulieFunkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kudelová MonikaMimoškolní vyučovací formy a jejich využití ve školním dějepisediplomová 2014 
Kyselá HanaPředškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989diplomová 2014 
Gryžboň JakubAutomobilismus na Ostravsku do roku 1950diplomová 2013 
Hulvová HanaŠkolství v Hradci nad Moravicí ve 20. stoletídiplomová 2013 
Jašek MartinObraz československé armády (1918 - 1968) v dějepisných učebnicích a v povědomí studující mládežediplomová 2013 
Kabrhelová AdélaObraz doby císaře Františka Josefa I. v českých středoškolských učebnicích dějepisudiplomová 2013 
Němcová EvaŽIDÉ, HISTORIE ŽIDŮ A ŽIDOVSKÁ KULTURA. Židovská tematika na stránkách českých dějepisných učebnic vydaných po roce 1989 a její obraz ve vědomí studující mládeže.diplomová 2013 
Wawrzaczová DarinaČeskoslovenští a čeští premiéři na stránkách českých učebnic dějepisu a ve světle empirického výzkumudiplomová 2013 
Kulišťáková VeronikaMožnosti využití komiksu ve výuce dějepisudiplomová 2012 
Richterová ZuzanaFormování historického vědomí české mládeže prostřednictvím nástěnných historických obrazůdiplomová 2012 
Diviš TomášObrazy Čechů a Estonců, jejich minulosti a současnosti ve vědomí studující mládežediplomová 2011 
Grussmannová MariannaZdravotní pojištění pracujících na Ostravsku do roku 1938 na příkladu vybraných pojišťovacích ústavůdiplomová 2011 
Zádrapová LenkaVědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské uniediplomová 2011 
Bánská EvaZávažná trestná činnost v kompetenci Krajského soudu a Státního zastupitelství v Moravské Ostravě v letech 1922-1938diplomová 2010 
Bondarenková RomanaObraz dětství a mládí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřediplomová 2010 
Sedláčková MarkétaObraz československých dějin v letech 1918-1992 na stránkách českých a slovenských učebnic a v myslích české a slovenské studující mládežediplomová 2010 
Sentl MartinPohostinství na Babicku a okolí v letech 1850-1950 (Hostinec jako fenomén společenského života)diplomová 2010 
Bergerová HanaKulturní a společenský život v lázních Luhačovice v letech 1918-1939diplomová 2009 
Janulíková LenkaHostince, kavárny a hotely v lázních Luhačovice v období první republikydiplomová 2009 
Kloučková MarcelaMísto regionálních dějin ve výuce dějepisu (na příkladu ostravského regionu)diplomová 2009 
Kyjovská KateřinaMožnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu. Reflexe významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989.diplomová 2009 
Lhotská MonikaZ historie živnostenského podnikání v Moravské Ostravě v letech 1918 až 1938diplomová 2009 
Chmelová MartinaHistorie zlínské kinematografie v letech 1918-1945diplomová 2008 
Landsberger AdamSystém zdravotní péče na Frýdecku v období První republikydiplomová 2008 
Miekischová ZuzanaObraz ženy období okupace v krásné literatuřediplomová 2008 
Nogová DominikaHistorie skautingu v Moravské Ostravě (1919 - 1950)diplomová 2008 
Radiměřská ZuzanaDidaktická vybavenost současných německých dějepisných učebnic (komparace s didaktickou vybaveností současných českých dějepisných učebnic)diplomová 2008 
Straková JitkaFotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisudiplomová 2008 
Březovják JiříPolitický život ve Vsetíně v letech 1918-1938diplomová 2007 
Bulínová PetraVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události a osobnosti historie 20. stoletídiplomová 2007 
Jansa DorotaČeská témata na stránkách nejnovějších polských dějepisných učebnic určených základnímu a středoškolskému vzdělání (gimnazjum,liceum) a jejich dopad ve vědomí mládeže.diplomová 2007 
Jedličková OlgaKulturní a dobročinné spolky v Přerově v éře První republikydiplomová 2007 
Vařacha MichalSonda do závažné trestné činnosti v místech působnosti Státního zastupitelství Moravská Ostrava v letech 1934-1938.diplomová 2007 
Bek PavelPolitická činnost prof. Dr. Václava Černého v letech 1938 - 1948.diplomová 2006 
Čížová LenkaOvlivňování každodennosti obyvatelstva Ostravska prostřednictvím nedělních příloh novin České slovo a Moravskoslezský deník v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1935-1945)diplomová 2006 
Dominová DanielaMožnosti entegrace témat dějepisu a občanské výchovy v projektovém vyučování na základní škole (na konkrétním příkladu) - vzdělávací oblast Člověk a společnost.diplomová 2006 
Karásková NikolSportovní vyžití obyvatel Ostravska v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1930-1945)diplomová 2006 
Chvalová EvaNahlédnutí do obchodní sítě Moravské Ostravy v letech 1918-1938diplomová 2005 
Kobr TomášPolitický život v Náchodě v letech 1918-1938diplomová 2005 
Stránská JanaDidakticko-historický obraz Německa a Němců v českých učebnicích dějepisu a ve vědomí studující mládeže.diplomová 2005 
Matušincová HanaObraz období normalizace v krásné literatuřebakalářská 2016 
Tomanová TamaraObrazy okupačních tragédií v české filmové produkcibakalářská 2016 
Vojta TomášSonda do živnostenského podnikání ve Vítkovicích za první republikybakalářská 2016 
Ptáček JiříPohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.bakalářská 2015 
Lokaj MartinČeskoslovenské četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918-1938bakalářská 2014 
Kufová KateřinaHistorie Obchodní akademie v Moravské Ostravě od roku 1919bakalářská 2013 
Lisník LukášOstravská gymnázia s českým vyučovacím jazykem do roku 1938bakalářská 2013 
Ondruchová LenkaHistorie pěveckého spolku a hudební školy Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1908-1991bakalářská 2013 
Prudilová MichaelaPrávní úprava rozluky manželství z roku 1919 a její odraz v časopisech pro ženy ve 20. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Bednářová BeataSpor o Těšínsko v letech 1918 - 1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tiskubakalářská 2012 
Janková JulieKomparace didaktické vybavenosti vybraných českých dějepisných učebnic s řadou rakouských učebnic dějepisubakalářská 2012 
Wawrzaczová DarinaProměna obrazu československých prezidentů v českých dějepisných učebnicích a povědomí o nich u dnešní studující mládežebakalářská 2011 
Zvoníčková PetraOdborné školy pro ženská povolání v Ostravě, jejich poslání a postavení v systému školbakalářská 2011 
Grygier ZuzanaKarikatura v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisubakalářská 2009 
Šimík MichalNahlédnutí do politického života Frýdku 1918-1938bakalářská 2009 
Bondarenková RomanaObraz každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřebakalářská 2007 
Berecková PavlaVývoj tělovýchovných jednot Československého Orla na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku 1909-1948bakalářská 2005 


Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub